artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta - 2004

Zarządzenie Nr 1/04 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 2/04 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli gospodarki finansowej w gminnych jednostkach organizacyjnych

Zarządzenie Nr 3/04 w sprawie przyznawania corocznej nagrody statuetki p.n. „JODŁA” dla najlepszego przedsiębiorcy gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 4/04 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 5/04 Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie

Zarządzenie Nr 6/04 Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku

Zarządzenie Nr 7/04 Zespół Placówek Oświatowych w Promniku

Zarządzienie Nr 8/04 w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoła Podstawowa w Chełmcach

Zarządzienie Nr 9/04 w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoła Podstawowa w Korczynie

Zarządzenie Nr 10 w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu

Zarządzenie Nr 11 w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej

Zarządzenie Nr 12/04 w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy Publiczne Przedszkole w Promniku

Zarządzenie Nr 13/04 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Zarządzenie Nr 14/04 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Zarządzenie Nr 15/04 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Zarządzenie Nr 16/04 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Zarządzenie Nr 17/04 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Zarządzenie Nr 18/04 w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 19/04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr 20/04 w sprawie przyznania dodatku specjalnego

Zarządzenie Nr 21/04 w sprawie wyznaczenia pełnomocnika oraz zespołu zadaniowego ds. rozwoju lokalnego

Zarządzenie Nr 22/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 23/04 w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do Konkursu „Ratuj przyrodę, bo zginiesz razem z nią” – Edycja 2004 pod hasłem : „Ekologia zaczyna się w domu” oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 24/04 w sprawie ogłoszenia Konkursu pn. „Najbardziej zadbana zagroda wiejska i działka” w Gminie Strawczyn

Zarządzenie Nr 25/04 w sprawie ogłoszenia Konkursu pn. „Najbardziej Wszechstronne Sołectwo” w Gminie Strawczyn

Zarządzenie Nr 26/04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 27/04 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym

Zarządzenie Nr 28/04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu – procedura uproszczona na projekt: Modernizacja ścieżki dojścia do Kaplicy Św. Rozalii na terenie rezerwatu geologiczno – przyrodniczego „Perzowa Góra”; msc. Hucisko, Nr ewd. 671, Południowy skłon góry Perzowej współfinansowanego z Programu SAPARD

Zarządzenie Nr 29/04 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej

Zarządzenie Nr 30/04 w sprawie zakończenia sezonu grzewczego 2003/2004

Zarządzenie Nr 31/04 w sprawie powołania Gminnej Rady Turystyki

Zarządzenie Nr 32/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 33/04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu – metodą Małe Roboty: na Projekt Nr C-81-0127 Przebudowa drogi gminnej we wsi Kuźniaki — Gajówka, gm. Strawczyn współfinansowanym z PAOW

Zarządzenie Nr 34/04 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych

Zarządzenie Nr 35/04 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Strawczyn dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku

Zarządzenie Nr 36/04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 37/04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu – procedura uproszczona na projekt: Modernizacja ścieżki dojścia do Kaplicy Św. Rozalii na terenie rezerwatu geologiczno – przyrodniczego „Perzowa Góra”; msc. Hucisko, Nr ewd. 671, Południowy skłon góry Perzowej współfinansowanego z Programu SAPARD

Zarządzenie Nr 38/04 w sprawie zmian Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 39/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 40 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 41 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu – metodą Małe Roboty: Na Projekt Nr C-81-0127 Przebudowa drogi gminnej we wsi Kuźniaki-Gajówka, gmina Strawczyn współfinansowanym z PAOW

Zarządzenie Nr 42/04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu – metodą Małe Roboty: Na Projekt Nr B2-80-0312 Remont budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Strawczynie – wymiana okien – sala gimnastyczna i łącznik współfinansowanym z PAOW

Zarządzenie Nr 43/04 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 22/03 z dnia 19 maja 2003r. w spr. zatwierdzenia Regulaminów Wynagradzania jednostek organizacyjnych

Zarządzenie Nr 44/04 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Justyny Kusińskiej

Zarządzenie Nr 45/04 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Ciołak

Zarządzenie Nr 46/04 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Grzegorza Janiszewskiego

Zarządzenie Nr 47/04 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Stefańczyk

Zarządzenie Nr 48/04 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Magdalena Ciszek

Zarządzenie Nr 49/04 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Antoniny Lipińskiej

Zarządzenie Nr 50/04 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Iwony Met

Zarządzenie Nr 51/04 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Beaty Zajęckiej

Zarządzenia Nr 52/04 w sprawie ustalenia wysokości kwot dla członków komisji egzaminacyjnej uczestniczących w procesie przyznawania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenia Nr 53/04 w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za dzierżawę parkingu -nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Oblęgorek jako działka Nr 1047 o pow. 7200m2

Zarządzenie Nr 54/04 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 55/04 w sprawie odwołania ze stanowiska Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Strawczynie

Zarządzenie Nr 56/04 w sprawie powołania Zastępcy Głównego księgowego

Zarządzenie Nr 57/04 w sprawie upoważnienia osób funkcyjnych do dysponowania rachunkiem bankowym

Zarządzenie Nr 58/04 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 59/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 60/04 w sprawie przyznania dodatku specjalnego

Zarządzenie Nr 61/04 w sprawie wykonywania przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy

Zarządzenie Nr 62/04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na wydzierżawienie parkingu w miejscowości Oblęgorek

Zarządzenie Nr 63/04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu-metodą Małe Roboty : Projekt Nr B2-80-0312 Remont budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Strawczynie – wymiana okien- sala gimnastyczna i łącznik współfinansowanych z PAOW

Zarządzenie Nr 64/04 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu -metodą Małe Roboty : Projekt Nr 32 - 80 - 0383. Remont budynku Szkoły Podstawowej w Chełmcach - wymiana okien. Projekt współfinansowany z PAOW

Zarządzenie Nr 65/04 w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 59/04 z dnia 29 lipca 2004 roku

Zarządzenie Nr 66/04 w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za dzierżawę parkingu -nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Oblęgorek jako działka Nr 1047 o pow. 7200m2

Zarządzenie Nr 67/04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na wydzierżawienie parkingu w miejscowości Oblęgorek

Zarządzenie Nr 68/04 w sprawie ustalenia stawek i poboru opłat za korzystanie z parkingu

Zarządzenie Nr 69/04 w sprawie zmiany tygodniowego wymiaru zajęć dla Dyrektora Publicznego Przedszkola w Promniku

Zarządzenie Nr 70/04 w sprawie zmiany tygodniowego wymiaru zajęć dla Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku

Zarządzenie Nr 71/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 72/04 w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Kierownika samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Zarządzenie Nr 73/04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej ...

Zarządzenie Nr 74/04 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 75/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Zarządzenie Nr 76/04 w sprawie wyznaczenia pracownika do udziału w Komisji Przetargowej ...

Zarządzenie Nr 77/04 w sprawie rozpoczęcia sezonu grzewczego 2004/2005

Zarządzenie Nr 78/04 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 22/03

Zarządzenie Nr 79/04 w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury

Zarządzenie Nr 80/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Zarządzenie Nr 81/04 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2005

Zarządzenie Nr 82/04 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 83/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Zarządzenie Nr 84/04 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 13/04 ...

Zarządzenie Nr 85/04 w sprawie zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu ...

Zarządzenie Nr 86/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Zarządzenie Nr 87/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/03 ...

Zarządzenie Nr 88/04 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Promniku

Zarządzenie Nr 89/04 w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych ...

Zarządzenie Nr 90/04 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 91/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Załączniki
Zarządzenie Nr 1/04 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie   22.500 KB
Zarządzenie Nr 2/04 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli gospodarki finansowej w gminnych jednostkach organizacyjnych   20.000 KB
Zarządzenie Nr 3/04 w sprawie przyznawania corocznej nagrody statuetki p.n. „JODŁA” dla najlepszego przedsiębiorcy gminy Strawczyn   21.500 KB
Zarządzenie Nr 4/04 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok   19.500 KB
Zarządzenie Nr 5/04 Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie.   26.000 KB
Zarządzenie Nr 6/04 Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku   26.000 KB
Zarządzenie Nr 7/04 Zespół Placówek Oświatowych w Promniku   26.000 KB
Zarządzienie Nr 8/04 w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoła Podstawowa w Chełmcach   26.500 KB
Zarządzienie Nr 8/04 w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoła Podstawowa w Korczynie   26.500 KB
Zarządzenie Nr 10 w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu   12.804 KB
Zarządzenie Nr 11 w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej   26.000 KB
Zarządzenie Nr 12/04 w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy Publiczne Przedszkole w Promniku   25.500 KB
Zarządzenie Nr 13/04 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane   22.000 KB
Zarządzenie Nr 14/04 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.   22.000 KB
Zarządzenie Nr 15/04 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane   21.500 KB
Zarządzenie Nr 16/04 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane   21.500 KB
Zarządzenie Nr 17/04 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane   21.500 KB
Zarządzenie Nr 19/04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   27.500 KB
Zarządzenie Nr 20/04 w sprawie przyznania dodatku specjalnego   20.000 KB
Zarządzenie Nr 21/04 w sprawie wyznaczenia pełnomocnika oraz zespołu zadaniowego ds. rozwoju lokalnego.   30.500 KB
Zarządzenie Nr 22/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok   32.500 KB
Zarządzenie Nr 23/04 w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do Konkursu „Ratuj przyrodę, bo zginiesz razem z nią” – Edycja 2004 pod hasłem : „Ekologia zaczyna się w domu” oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej   26.000 KB
Zarządzenie Nr 24/04 w sprawie ogłoszenia Konkursu pn. „Najbardziej zadbana zagroda wiejska i działka” w Gminie Strawczyn   25.500 KB
Zarządzenie Nr 25/04 w sprawie ogłoszenia Konkursu pn. „Najbardziej Wszechstronne Sołectwo” w Gminie Strawczyn   25.500 KB
Zarządzenie Nr 26/04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości   31.000 KB
Zarządzenie Nr 27/04 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym   31.000 KB
Zarządzenie Nr 28/04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu – procedura uproszczona na projekt: Modernizacja ścieżki dojścia do Kaplicy Św. Rozalii na terenie rezerwatu geologiczno – przyrodniczego „Perzowa Góra”; msc. Hucisko, Nr ewd. 671, Południowy skłon góry Perzowej współfinansowanego z Programu SAPARD   26.000 KB
Zarządzenie Nr 29/04 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej   24.500 KB
Zarządzenie Nr 30/04 w sprawie zakończenia sezonu grzewczego 2003/2004   26.000 KB
Zarządzenie Nr 31/04 w sprawie powołania Gminnej Rady Turystyki   27.000 KB
Zarządzenie Nr 32/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok   28.000 KB
Zarządzenie Nr 33/04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu – metodą Małe Roboty: na Projekt Nr C-81-0127 Przebudowa drogi gminnej we wsi Kuźniaki — Gajówka, gm. Strawczyn współfinansowanym z PAOW   26.000 KB
Zarządzenie Nr 34/04 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych   25.500 KB
Zarządzenie Nr 35/04 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Strawczyn dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku   32.000 KB
Zarządzenie Nr 36/04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości   29.500 KB
Zarządzenie Nr 37/04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu – procedura uproszczona na projekt: Modernizacja ścieżki dojścia do Kaplicy Św. Rozalii na terenie rezerwatu geologiczno – przyrodniczego „Perzowa Góra”; msc. Hucisko, Nr ewd. 671, Południowy skłon góry Perzowej współfinansowanego z Programu SAPARD   26.000 KB
Zarządzenie Nr 38/04 w sprawie zmian Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie   21.500 KB
Zarządzenie Nr 39/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok   40.500 KB
Zarządzenie Nr 40 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie   29.500 KB
Zarządzenie Nr 41 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu – metodą Małe Roboty: Na Projekt Nr C-81-0127 Przebudowa drogi gminnej we wsi Kuźniaki-Gajówka, gmina Strawczyn współfinansowanym z PAOW   26.000 KB
Zarządzenie Nr 42/04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu – metodą Małe Roboty: Na Projekt Nr B2-80-0312 Remont budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Strawczynie – wymiana okien – sala gimnastyczna i łącznik współfinansowanym z PAOW   26.000 KB
Zarządzenie Nr 43/04 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 22/03 z dnia 19 maja 2003r. w spr. zatwierdzenia Regulaminów Wynagradzania jednostek organizacyjnych   22.500 KB
Zarządzenie Nr 44/04 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Justyny Kusińskiej   24.000 KB
Zarządzenie Nr 45/04 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Ciołak   24.500 KB
Zarządzenie Nr 46/04 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Grzegorza Janiszewskiego   24.500 KB
Zarządzenie Nr 47/04 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Stefańczyk   25.000 KB
Zarządzenie Nr 48/04 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Magdalena Ciszek   25.000 KB
Zarządzenie Nr 49/04 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Antoniny Lipińskiej   25.000 KB
Zarządzenie Nr 50/04 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Iwony Met   25.000 KB
Zarządzenie Nr 51/04 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Beaty Zajęckiej   25.000 KB
Zarządzenia Nr 52/04 w sprawie ustalenia wysokości kwot dla członków komisji egzaminacyjnej uczestniczących w procesie przyznawania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego   23.000 KB
Zarządzenia Nr 53/04 w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za dzierżawę parkingu -nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Oblęgorek jako działka Nr 1047 o pow. 7200m2   22.500 KB
Zarządzenie Nr 54/04 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   24.500 KB
Zarządzenie Nr 55/04 w sprawie odwołania ze stanowiska Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Strawczynie   24.500 KB
Zarządzenie Nr 56/04 w sprawie powołania Zastępcy Głównego księgowego.   22.000 KB
Zarządzenie Nr 57/04 w sprawie upoważnienia osób funkcyjnych do dysponowania rachunkiem bankowym   22.500 KB
Zarządzenie Nr 58/04 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie   64.500 KB
Zarządzenie Nr 59/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok   46.000 KB
Zarządzenie Nr 60/04 w sprawie przyznania dodatku specjalnego   22.500 KB
Zarządzenie Nr 61/04 w sprawie wykonywania przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy   28.500 KB
Zarządzenie Nr 62/04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na wydzierżawienie parkingu w miejscowości Oblęgorek   26.000 KB
Zarządzenie Nr 63/04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu-metodą Małe Roboty : Projekt Nr B2-80-0312 Remont budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Strawczynie – wymiana okien- sala gimnastyczna i łącznik współfinansowanych z PAOW   22.000 KB
Zarządzenie Nr 64/04 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu -metodą Małe Roboty : Projekt Nr 32 - 80 - 0383. Remont budynku Szkoły Podstawowej w Chełmcach - wymiana okien. Projekt współfinansowany z PAOW   22.500 KB
Zarządzenie Nr 65/04 w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 59/04 z dnia 29 lipca 2004 roku   32.500 KB
Zarządzenie Nr 66/04 w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za dzierżawę parkingu -nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Oblęgorek jako działka Nr 1047 o pow. 7200m2   22.000 KB
Zarządzenie Nr 67/04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na wydzierżawienie parkingu w miejscowości Oblęgorek   26.000 KB
Zarządzenie Nr 68/04 w sprawie ustalenia stawek i poboru opłat za korzystanie z parkingu   24.500 KB
Zarządzenie Nr 69/04 w sprawie zmiany tygodniowego wymiaru zajęć dla Dyrektora Publicznego Przedszkola w Promniku   22.500 KB
Zarządzenie Nr 70/04 w sprawie zmiany tygodniowego wymiaru zajęć dla Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku   22.500 KB
Zarządzenie Nr 71/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok   37.500 KB
Zarządzenie Nr 72/04 w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Kierownika samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie   21.500 KB
Zarządzenie Nr 73/04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej ...   23.000 KB
Zarządzenie Nr 74/04 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie   25.500 KB
Zarządzenie Nr 75/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.   26.500 KB
Zarządzenie Nr 76/04 w sprawie wyznaczenia pracownika do udziału w Komisji Przetargowej ...   21.000 KB
Zarządzenie Nr 77/04 w sprawie rozpoczęcia sezonu grzewczego 2004/2005   34.500 KB
Zarządzenie Nr 78/04 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 22/03   38.500 KB
Zarządzenie Nr 79/04 w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury   31.000 KB
Zarządzenie Nr 80/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.   40.500 KB
Zarządzenie Nr 81/04 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2005   110.983 KB
Zarządzenie Nr 82/04 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie   25.000 KB
Zarządzenie Nr 83/04 w sprawie zmianw budżecie gminy na 2004r.   42.500 KB
Zarządzenie Nr 84/04 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 13/04 ...   25.000 KB
Zarządzenie Nr 85/04 w sprawie zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu ...   24.000 KB
Zarządzenie Nr 86/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.   37.000 KB
Zarządzenie Nr 87/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/03 ...   301.101 KB
Zarządzenie Nr 88/04 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Promniku   245.892 KB
Zarządzenie Nr 89/04 w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych ...   840.402 KB
Zarządzenie Nr 90/04 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej   22.000 KB
Zarządzenie Nr 91/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok   24.500 KB
Zarządzenie Nr 18/04 w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji   2.596 MB