artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy Strawczyn - 2011

Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 7 stycznia 2011 w sprawie opracowania wzoru formularza wniosku o zgłoszenie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, wzoru karty opisu obiektu , karty dotyczącej spełniania minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 2/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Niedźwiedź

Zarządzenie Nr 3/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Promnik

Zarządzenie Nr 4/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie zasad realizacji przeglądu systemu zarządzania przez kierownictwo urzędu gminy i kierowników jednostek organizacyjncych gminy

Zarządzenie Nr 5/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wynagrodzenia Kierownika samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Zarządzenie Nr 6/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Korczyn

Zarządzenie Nr 7/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Ruda Strawczyńska

Zarządzenie Nr 8/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Oblęgór

Zarządzenie Nr 9/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Kuźniaki

Zarządzenie Nr 10/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Strawczyn

Zarządzenie Nr 11/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Strawczynek

Zarządzenie Nr 12/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Małogoskie

Zarządzenie Nr 13/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Oblęgorek

Zarządzenie Nr 14/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Chełmce

Zarządzenie Nr 15/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji samochodu służbowego marki Renault Traffic w 2011 roku

Zarządzenie Nr 16/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 8/10 Wójta Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 17/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 18/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 19/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie aktualizacji "Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Strawczyn w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny"

Zarządzenie Nr 20/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 21/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 03 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 22/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 09 marca 2011r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Hucisko

Zarządzenie Nr 23/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 marca 2011r. w sprawie konkursu pn. "Najbardziej zadbana zagroda wiejska i działka" w Gminie Strawczyn

Zarządzenie Nr 24/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 marca 2011r. w sprawie konkursu "Najbardziej wszechstronne sołectwo" w Gminie Strawczyn

Zarządzenie Nr 25/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 marca 2011r. w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do konkursu pn. "Ratuj przyrodę" - VI Edycja 2011 pod hasłem "Śmieci mniej - ziemi lżej" oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 26/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy dla krytej pływalni w Strawczynku

Zarządzenie Nr 27/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 21 marca 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego(licytacji) na wynajem lokali użytkowych wraz z istniejącym wyposażeniem w budynku krytej pływalni w Strawczynku na okres 10 lat na prowadzenie określonej działalności gospodarczej

Zarządzenie Nr 28/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 09 marca 2011r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Hucisko

Zarządzenie Nr 29/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010r.

Zarządzenie Nr 30/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010r.

Zarządzenie Nr 31/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 05 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ustalenia jej zadań i trybu pracy

Zarządzenie Nr 32/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 33/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 34/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 35/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 36/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie zasad prowadzenia i procedur kontroli zarządczej

Zarządzenie Nr 37/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/07 z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie "Ragulaminu użytkowania komputerów klasy PC" w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 38/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym Strawczyn

Zarządzenie Nr 39/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 16/07

Zarządzenie Nr 40/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie sporządzenia wykazu obowiązujących aktów prawnych z zakresu wykonywania powierzonych obowiązków

Zarządzenie Nr 41/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/07 Wójta Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 42/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 67/07 Wójta Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 43/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 44/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy

Zarządzenie Nr 45/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr 46/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie

Zarządzenie Nr 47/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie korzystania z telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 48/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Rady Sportu

Zarządzenie Nr 49/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie do wykonywania zadań wynikających z porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych

Zarządzenie Nr 50/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie stosowania istrukcji kancelaryjnej, jdnolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 51/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 52/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 53/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie ustalenia "Listy rodzaju przesyłek" wpływających do Urzędu Gminy, które nie są otwierane w sekretariacie

Zarządzenie Nr 54/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie ustalenia w Urzędzie Gminy wzorów i czynności kancelaryjnych nie objętych Instrukcją Kancelaryjną

Zarządzenie Nr 55/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Strawczyn oraz ustalenia ceny jej zbycia

Zarządzenie Nr 56/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Strawczyn oraz ustalenia ceny wywoławczej

Zarządzenie Nr 57/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Strawczyn oraz ustalenia ceny jej zbycia

Zarządzenie Nr 58/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Strawczyn oraz ustalenia ceny jej zbycia

Zarządzenie Nr 59/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 60/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 maja 2011r.

Zarządzenie Nr 61/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 62/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Zaeządzenia Nr 50/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 63/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia Konkursu na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy" w ramach dożynek gminnych w Strawczynie w dniu 21 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Nr 64/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia i organizacji konkursu na potrawę tradycyjną "Strawczyńskie Przysmaki"

Zarządzenie Nr 65/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych doopracowania projektu budżetu gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 66/2011 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie przyjęcia do stosowania instrukcji archiwalnej

Zarządzenie Nr 67/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie powołania stałej Komisji Drogowej do rozpatrywania zgłoszonych przez mieszkańców gminy Strawczyn postulatów dotyczących oznakowania dróg i zmian w organizacji ruchu drogowego

Zarządzenie Nr 68/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie określenia celów jakości na lata 2011-2012

Zarządzenie Nr 69/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze zbiornika wodnego Strawczyn

Zarządzenie Nr 70/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku

Zarządzenie Nr 71/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strawczynie

Zarządzenie Nr 72/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości Nr 184/5 położonej w Rudzie Strawczyńskiej , przeznaczonej pod drogę gminną

Zarządzenie Nr 73/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia nr 22/08 z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie w sprawie nadzoru nad infrastrukturą i wyposażeniem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

Zarządzenie Nr 74/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2008 rok

Zarządzenie Nr 75/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości kwot dla członków komisji egzaminacyjnej uczestniczących w procesie przyznawania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 76/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Ciołak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 77/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Renaty Zimnej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 78/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Sabiny Ćwiklińskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 79/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Krzysztofa Siwek ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 80/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 kwietnia 2008r.

Zarządzenie Nr 81/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przynającej tytuł "CZŁOWIEK ROKU"

Zarządzenie Nr 82/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 83/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - ds akt stanu cywilnego

Zarządzenie Nr 84/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie wprowadzenia stosowania do bieżącej pracy urzędu "Karty usług"

Zarządzenie Nr 85/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 81/2011 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przyznającej tytuł "CZŁOWIEK ROKU"

Zarządzenie Nr 86/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie powołania stałej Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Strawczyn w 2011r.

Zarządzenie Nr 87/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie przyznania corocznej nagrody Statuetki pn. "JODŁA" dla najlepszego przedsiębiorcy z Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 88/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 89/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie odpłatnego nabycia na cele publiczne nieruchomości w Strawczynie - 620/2 przeznaczonej pod poszerzenie drogi publicznej oraz Nr 620/4 przeznaczonej pod zbiornik wodny Strawczyn

Zarządzenie Nr 90/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 91/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 92/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości Nr 630/21 położonej w Strawczynie oraz wypłaty odszkodowania za nieruchomość Nr 630/28 w Strawczynie przejętą przez gminę Strawczyn

Zarządzenie Nr 93/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 94/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku

Zarządzenie Nr 95/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 96/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 07 września 2011r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Strawczyn Obwodowej Komisji Wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego

Zarządzenie Nr 97/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 08 września 2011r. w sprawie powołania Koordynatora Gminnego do spraw obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 98/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 08 września 2011r. w sprawie obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 99/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 09 września 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 100/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Strawczyn dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Zarządzenie Nr 101/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 20 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strtawczyn na 2011 rok

Zarządzenie Nr 102/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 20 września 2011r. w sprawie zmiany w Regulaminie Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 103/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 20 września 2011r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 104/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla autobusów szkolnych marki JELCZ L090 M/S

Zarządzenie Nr 105/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/2011 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 września 2011r.

Zarządzenie Nr 106/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 7 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok

Zarządzenie Nr 107/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 12 października 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 108/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 13 października 2011r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 109/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 października 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 45/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 lipca 2008r. w sprawie procedury audytu wewnętrznego

Zarządzenie Nr 110/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 października 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 103/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 września 2011r. w sprawie regulaminu pracy urzędu gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 111/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 112/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 113/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 114/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie Nr 115/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego

Zarządzenie Nr 116/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2012 rok

Zarządzenie Nr 117/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012-2022

Zarządzenie Nr 118/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 119/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 120/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 121/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 122/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 123/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 124/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 125/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 126/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 grudnia 2011r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjneym Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 126/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 grudnia 2011r. w sprawie zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załączniki
Zarządzenie Nr 2/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Niedźwiedź   484.868 KB
Zarządzenie Nr 3/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Promnik   483.134 KB
Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 7 stycznia 2011 w sprawie opracowania wzoru formularza wniosku o zgłoszenie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, wzoru karty opisu obiektu , karty dotyczącej spełniania minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie gminy Strawczyn   784.818 KB
Zarządzenie Nr 4/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie zasad realizacji przeglądu systemu zarządzania przez kierownictwo urzędu gminy i kierowników jednostek organizacyjncych gminy   59.860 KB
Zarządzenie Nr 5/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wynagrodzenia Kierownika samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie   68.847 KB
Zarządzenie Nr 6/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Korczyn   451.765 KB
Zarządzenie Nr 7/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Ruda Strawczyńska   464.659 KB
Zarządzenie Nr 8/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Oblęgór   455.731 KB
Zarządzenie Nr 9/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Kuźniaki   458.138 KB
Zarządzenie Nr 10/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Strawczyn   461.302 KB
Zarządzenie Nr 11/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Strawczynek   458.694 KB
Zarządzenie Nr 12/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Małogoskie   347.451 KB
Zarządzenie Nr 13/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Oblęgorek   461.112 KB
Zarządzenie Nr 14/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Chełmce   458.772 KB
Zarządzenie Nr 15/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji samochodu służbowego marki Renault Traffic w 2011 roku   106.605 KB
Zarządzenie Nr 16/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 8/10 Wójta Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia pełnomocnictwa   71.593 KB
Zarządzenie Nr 18/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami   267.677 KB
Zarządzenie Nr 20/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie   242.106 KB
Zarządzenie Nr 21/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 03 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.   206.845 KB
Zarządzenie Nr 22/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 09 marca 2011r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Hucisko   457.960 KB
Zarządzenie Nr 23/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 marca 2011r. w sprawie konkursu pn. "Najbardziej zadbana zagroda wiejska i działka" w Gminie Strawczyn   69.362 KB
Zarządzenie Nr 24/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 marca 2011r. w sprawie konkursu "Najbardziej wszechstronne sołectwo" w Gminie Strawczyn   69.403 KB
Zarządzenie Nr 25/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 marca 2011r. w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do konkursu pn. "Ratuj przyrodę" - VI Edycja 2011 pod hasłem "Śmieci mniej - ziemi lżej" oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej   76.499 KB
Zarządzenie Nr 26/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy dla krytej pływalni w Strawczynku   92.890 KB
Zarządzenie Nr 27/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 21 marca 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego(licytacji) na wynajem lokali użytkowych wraz z istniejącym wyposażeniem w budynku krytej pływalni w Strawczynku na okres 10 lat na prowadzenie określonej działalności gospodarczej   113.430 KB
Zarządzenie Nr 28/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 09 marca 2011r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Hucisko   143.505 KB
Zarządzenie Nr 29/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010r.   4.784 MB
Zarządzenie Nr 30/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010r.   163.011 KB
Zarządzenie Nr 31/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 05 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ustalenia jej zadań i trybu pracy   149.256 KB
Zarządzenie Nr 19/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie aktualizacji "Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Strawczyn w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny"   186.501 KB
Zarządzenie Nr 36/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie zasad prowadzenia i procedur kontroli zarządczej   547.033 KB
Zarządzenie Nr 37/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/07 z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie "Ragulaminu użytkowania komputerów klasy PC" w Urzędzie Gminy w Strawczynie   55.038 KB
Zarządzenie Nr 39/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 16/07   46.188 KB
Zarządzenie Nr 40/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie sporządzenia wykazu obowiązujących aktów prawnych z zakresu wykonywania powierzonych obowiązków   95.001 KB
Zarządzenie Nr 41/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/07 Wójta Gminy Strawczyn   51.864 KB
Zarządzenie Nr 42/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 67/07 Wójta Gminy Strawczyn   49.485 KB
Zarządzenie Nr 43/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Strawczynie   1.449 MB
Zarządzenie Nr 44/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy   106.078 KB
Zarządzenie Nr 45/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy   245.530 KB
Zarządzenie Nr 46/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie   139.861 KB
Zarządzenie Nr 47/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie korzystania z telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy Strawczyn   75.642 KB
Zarządzenie Nr 49/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie do wykonywania zadań wynikających z porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych   90.222 KB
Zarządzenie Nr 50/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie stosowania istrukcji kancelaryjnej, jdnolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Gminy w Strawczynie   70.196 KB
Zarządzenie Nr 51/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Strawczynie   59.108 KB
Zarządzenie Nr 52/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Strawczynie   66.034 KB
Zarządzenie Nr 53/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie ustalenia "Listy rodzaju przesyłek" wpływających do Urzędu Gminy, które nie są otwierane w sekretariacie   65.083 KB
Zarządzenie Nr 54/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie ustalenia w Urzędzie Gminy wzorów i czynności kancelaryjnych nie objętych Instrukcją Kancelaryjną   237.247 KB
Zarządzenie Nr 55/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Strawczyn oraz ustalenia ceny jej zbycia   190.603 KB
Zarządzenie Nr 56/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Strawczyn oraz ustalenia ceny wywoławczej   165.479 KB
Zarządzenie Nr 57/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Strawczyn oraz ustalenia ceny jej zbycia   168.377 KB
Zarządzenie Nr 58/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Strawczyn oraz ustalenia ceny jej zbycia   163.682 KB
Zarządzenie Nr 38/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym Strawczyn   502.190 KB
Zarządzenie Nr 59/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok   229.845 KB
Zarządzenie Nr 61/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie   90.481 KB
Zarządzenie Nr 62/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Zaeządzenia Nr 50/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Strawczyn   154.508 KB
Zarządzenie Nr 65/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych doopracowania projektu budżetu gminy Strawczyn   1.126 MB
Zarządzenie Nr 67/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie powołania stałej Komisji Drogowej do rozpatrywania zgłoszonych przez mieszkańców gminy Strawczyn postulatów dotyczących oznakowania dróg i zmian w organizacji ruchu drogowego   69.647 KB
Zarządzenie Nr 66/2011 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie przyjęcia do stosowania instrukcji archiwalnej   60.515 KB
Zarządzenie Nr 68/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie określenia celów jakości na lata 2011-2012   135.848 KB
Zarządzenie Nr 69/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze zbiornika wodnego Strawczyn   256.740 KB
Zarządzenie Nr 70/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku   131.602 KB
Zarządzenie Nr 71/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strawczynie   59.712 KB
Zarządzenie Nr 72/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości Nr 184/5 położonej w Rudzie Strawczyńskiej , przeznaczonej pod drogę gminną   93.481 KB
Zarządzenie Nr 48/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Rady Sportu   85.706 KB
Zarządzenie Nr 60/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 maja 2011r.   76.909 KB
Zarządzenie Nr 63/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia Konkursu na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy" w ramach dożynek gminnych w Strawczynie w dniu 21 sierpnia 2011r.   184.824 KB
Zarządzenie Nr 64/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia i organizacji konkursu na potrawę tradycyjną "Strawczyńskie Przysmaki"   241.547 KB
Zarządzenie Nr 73/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia nr 22/08 z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie w sprawie nadzoru nad infrastrukturą i wyposażeniem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie   131.789 KB
Zarządzenie Nr 74/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2008 rok   182.347 KB
Zarządzenie Nr 75/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości kwot dla członków komisji egzaminacyjnej uczestniczących w procesie przyznawania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego   76.218 KB
Zarządzenie Nr 76/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Ciołak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   73.614 KB
Zarządzenie Nr 77/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Renaty Zimnej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   29.650 KB
Zarządzenie Nr 78/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Sabiny Ćwiklińskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   29.980 KB
Zarządzenie Nr 79/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Krzysztofa Siwek ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   30.026 KB
Zarządzenie Nr 80/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 kwietnia 2008r.   50.731 KB
Zarządzenie Nr 81/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przynającej tytuł "CZŁOWIEK ROKU"   21.082 KB
Zarządzenie Nr 83/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - ds akt stanu cywilnego   61.763 KB
Zarządzenie Nr 84/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie wprowadzenia stosowania do bieżącej pracy urzędu "Karty usług"   156.047 KB
Zarządzenie Nr 85/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 81/2011 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przyznającej tytuł "CZŁOWIEK ROKU"   47.544 KB
Zarządzenie Nr 82/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok   211.882 KB
Zarządzenie Nr 86/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie powołania stałej Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Strawczyn w 2011r.   113.074 KB
Zarządzenie Nr 87/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie przyznania corocznej nagrody Statuetki pn. "JODŁA" dla najlepszego przedsiębiorcy z Gminy Strawczyn   105.480 KB
Zarządzenie Nr 88/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok   232.772 KB
Zarządzenie Nr 90/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych   62.192 KB
Zarządzenie Nr 91/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok   181.185 KB
Zarządzenie Nr 93/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego   79.136 KB
Zarządzenie Nr 94/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku   5.113 MB
Zarządzenie Nr 95/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok   359.781 KB
Zarządzenie Nr 96/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 07 września 2011r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Strawczyn Obwodowej Komisji Wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego   53.245 KB
Zarządzenie Nr 97/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 08 września 2011r. w sprawie powołania Koordynatora Gminnego do spraw obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Strawczyn   47.774 KB
Zarządzenie Nr 98/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 08 września 2011r. w sprawie obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Strawczyn   48.804 KB
Zarządzenie Nr 99/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 09 września 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie   108.969 KB
Zarządzenie Nr 100/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Strawczyn dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.   201.313 KB
Zarządzenie Nr 105/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/2011 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 września 2011r.   24.731 KB
Zarządzenie Nr 101/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 20 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strtawczyn na 2011 rok   324.895 KB
Zarządzenie Nr 102/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 20 września 2011r. w sprawie zmiany w Regulaminie Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Strawczynie   58.308 KB
Zarządzenie Nr 103/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 20 września 2011r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Strawczynie   1.917 MB
Zarządzenie Nr 106/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 7 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok   243.040 KB
Zarządzenie Nr 107/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 12 października 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   115.000 KB
Zarządzenie Nr 108/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 13 października 2011r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości   110.276 KB
Zarządzenie Nr 109/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 października 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 45/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 lipca 2008r. w sprawie procedury audytu wewnętrznego   109.740 KB
Zarządzenie Nr 104/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla autobusów szkolnych marki JELCZ L090 M/S   88.908 KB
Zarządzenie Nr 110/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 października 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 103/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 września 2011r. w sprawie regulaminu pracy urzędu gminy w Strawczynie   242.886 KB
Zarządzenie Nr 111/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok   679.528 KB
Zarządzenie Nr 112/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości   115.773 KB
Zarządzenie Nr 113/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych   231.302 KB
Zarządzenie Nr 114/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego   153.503 KB
Zarządzenie Nr 115/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego   117.845 KB
Zarządzenie Nr 116/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2012 rok   5.946 MB
Zarządzenie Nr 117/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012-2022   1.980 MB
Zarządzenie Nr 118/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok   553.518 KB
Zarządzenie Nr 119/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok   438.222 KB
Zarządzenie Nr 120/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości   100.309 KB
Zarządzenie Nr 121/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości   118.225 KB
Zarządzenie Nr 122/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok   617.119 KB
Zarządzenie Nr 123/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok   577.246 KB
Zarządzenie Nr 124/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Strawczynie   70.844 KB
Zarządzenie Nr 125/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych   63.828 KB
Zarządzenie Nr 126/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 grudnia 2011r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjneym Urzędu Gminy w Strawczynie   59.143 KB
Zarządzenie Nr 126/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 grudnia 2011r. w sprawie zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych   637.225 KB
Zarządzenie Nr 17/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa   148.732 KB
Zarządzenie Nr 32/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa   146.344 KB
Zarządzenie Nr 33/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa   149.749 KB
Zarządzenie Nr 34/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa   127.696 KB
Zarządzenie Nr 35/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa   126.991 KB
Zarządzenie Nr 89/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie odpłatnego nabycia na cele publiczne nieruchomości w Strawczynie - 620/2 przeznaczonej pod poszerzenie drogi publicznej oraz Nr 620/4 przeznaczonej pod zbiornik wodny Strawczyn   247.306 KB
Zarządzenie Nr 92/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości Nr 630/21 położonej w Strawczynie oraz wypłaty odszkodowania za nieruchomość Nr 630/28 w Strawczynie przejętą przez gminę Strawczyn   262.395 KB