artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy Strawczyn - 2009 rok

Zarządzenie Nr 1/09 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie w sprawie określenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Strawczynek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego (licytacji)

Zarządzenie Nr 2/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 stycznia w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2009r.

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 stycznia w sprawie przydzielenia środków dla jednostki organizacyjnej gminy - Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie

Zarządzenie Nr 4/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 stycznia w sprawie przydzielenia środków dla jednostki organizacyjnej gminy - Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku

Zarządzenie Nr 5/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 stycznia w sprawie przydzielenia środków dla jednostki organizacyjnej gminy - Zespół Placówek Oświatowych w Promniku

Zarządzenie Nr 6/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 stycznia w sprawie przydzielenia środków dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoły Podstawowej w Chełmcach

Zarządzenie Nr 7/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 stycznia w sprawie przydzielenia środków dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoły Podstawowej w Korczynie

Zarządzenie Nr 8/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 stycznia w sprawie przydzielenia środków dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu

Zarządzenie Nr 9/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 stycznia w sprawie przydzielenia środków dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej

Zarządzenie Nr 10/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 stycznia w sprawie przydzielenia środków dla jednostki organizacyjnej gminy - Publiczne Przedszkole w Promniku

Zarządzenie Nr 11/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 stycznia w sprawie określenia ceny nieruchomości gruntowej położonej na terenie miejscowości Ruda Strawczyńska przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla użytkownika wieczystego

Zarządzenie Nr 12/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 stycznia w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2009 rok

Zarządzenie Nr 13/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 stycznia w sprawie nie korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 14/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/09 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 16 stycznia 2009 rok w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2009r.

Zarządzenie Nr 15/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 02 lutego 2009 roku w sprawie wniesienia wkładu własnego do realizacji projektu pn. "Domowe przedszkole" w Szkole Podstawowej w Korczynie

Zarządzenie Nr 16/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 05 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za dzierżawę parkingu - nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Oblęgorek jako działka Nr 1047 o pow. 7200 m2

Zarządzenie Nr 17/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 05 lutego 2009 roku w sprawie wkładu własnego do projektu pt.: "Realizacja kampanii informacyjno-szkoleniowej promującej edukację przedszkolną w środowisku wiejskim Województwa Świętokrzyskiego" realizowanego w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w staopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w ramach POKL 2007-2013

Zarządzenie Nr 18/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia maksymalnej stawki za 1 km przebiegu przy zwrocie kosztów przejazdu samochodem osobowym, motocyklem i motorowerem niebędącym własnością pracodawcy.

Zarządzenie Nr 19/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie powołania audytorów wewnętrznych w celu przeprowadzenia audytów wewnętrznych systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 oraz innych systemów funkcjonujących w UG Strawczyn.

Zarządzenie nr 20/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji samochodu służbowego w 2009 roku

Zarządzenie nr 21/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do Konkursu pn. "Ratuj przyrodę" - IV Edycja 2009r. pod hasłem "Czyste powietrze - zdrowe społeczeństwo" oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 22/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do Konkursu pn. "Czysta Gmina" oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 23/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Zarządzenie nr 24/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 marca 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie nr 25/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 marca 2009r. w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za najem lokalu handlowego w świetlicy wiejskiej w Strawczynku gm. Strawczyn

Zarządzenie nr 26/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 marca 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Kabała Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej

Zarządzenie nr 27/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 marca 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Kobiec Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chełmcach

Zarządzenie nr 28/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 marca 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Gieroń Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku

Zarządzenie nr 29/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 marca 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Justynie Wieczorek Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Promniku

Zarządzenie nr 30/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 marca 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Henryce Cisowskiej Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku

Zarządzenie nr 31/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 marca 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jadwidze Elżbiecie Błaszczyk Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie

Zarządzenie nr 32/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 marca 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Białek Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu

Zarządzenie nr 33/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Kierownikowi samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Zarządzenie nr 34/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 marca 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Gieroń Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku

Zarządzenie nr 35/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 marca 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Jakubczyk Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Korczynie

Zarządzenie nr 36/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 marca 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na wydzierżawienie parkingu wraz z domkiem parkingowym w Oblęgorku

Zarządzenie nr 37/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie konkursu pn. "Najbardziej wszechstronne sołectwo" w Gminie Strawczyn

Zarządzenie nr 38/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie konkursu pn. "Najbardziej zadbana zagroda wiejska i działka" w Gminie Strawczyn

Zarządzenie nr 39/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy

Zarządzenie nr 40/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 41/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na wynajem lokalu handlowego o pow. 40m2 w budynku świetlicy wiejskiej w Strawczynku, gm. Strawczyn

Zarządzenie nr 42/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie nr 43/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie powierzenia pełnienia zastępstwa na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Strawczynie

Zarządzenie nr 44/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 45/09 Wójta Gminy Strawczyn zdnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego (licytacji) na wydzierżawienie parkingu wraz z domkiem parkingowym w Oblęgorku

Zarządzenie Nr 46/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 maja 2009 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie GMINY STRAWCZYN dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 roku

Zarządzenie Nr 47/09 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 12 maja 2009 w sprawie zmian w bużecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 48/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 maja 2009r w sprawie ustalenia ceny za 1 m2 gruntu stanowiącej podstawę do negocjacji wysokości odszkodowań za działki wydzielone pod drogi gminne, które z mocy prawa przeszly na własność Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 49/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 czerwca 2009r w sprawie określenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Strawczynek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego (licytacji)

Zarządzenie Nr 50/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 3 czerwca 2009r w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009 rok oraz zmiany Zarządzenia Nr 47/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 maja 2009r

Zarządzenie Nr 51/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 czerwca 2009r w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. ochrony środowiska

Zarządzenie Nr 52/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 czerwca 2009r w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych

Zarządzenie Nr 53/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 czerwca 2009r w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Strawczyn

Zarządzenia Nr 54/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 czerwca 2009r w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek organizacyjnych

Zarządzenie Nr 55/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia czerwca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru pracowników na stanowiska urzędnicze

Zarządzenie Nr 56/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 57/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds pozyskiwania funduszy, wspierania przedsiębiorczości i promocji

Zarządzenie Nr 58/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze - inspektor ds koordynacji inwestycji

Zarządzenie Nr 59/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości kwot dla członków komisji egzaminacyjnej uczestniczących w procesie przyznawania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Janowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 61/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Justyny Pater ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 62/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 czerwca 32009r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Izabeli Majewskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 63/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Marcina Zielińskiego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 64/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr 65/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie wniesienia wkładu własnego do realizacji projektu pn. Małe Przedszkole - Wielkie Szanse w Publicznym Przedszkolu w Promniku

Zarządzenie Nr 66/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie wniesienia wkładu własnego do realizacji projektu pn. Przedszkole Równych Szans w Szkole Podstawowej w Chełmcach

Zarządzenie Nr 67/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strawczynie

Zarządzenie Nr 68/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej do przeprowadzenia rokowań (negocjacji) w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań, jakie przysługują właścicielom za nieruchomości wydzielone pod drogi gminne, przejęte z mocy prawa na własność Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 82/09 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 06 września 2009r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składnika majątku ruchomego będącego w dyspozycji urzędu Gminy w Strawczynie do dalszego użytkowania i przeprowadzenia w/w oceny

Zarządzenie Nr 83/09 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 84/09 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009 rok

Zarządzenie Nr 85/09 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie wniesienia wkładu własnego niepieniężnego w realizację projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Niedźwiedziu

Zarządzenie Nr 86/09 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 87/09 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Zarządzenie Nr 88/09 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 15 października 2009r. w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku gy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia

Zarządzenie Nr 89/09 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 90/09 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie ogłoszenia konkursu p.n. "Najciekawsza dekoracja Świąteczno-Noworoczna"

Zarządzenie Nr 91/09 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2010 rok

Zarządzenie Nr 92/09 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przeznaczonej pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej w Oblęgorze, gm. Strawczyn

Zarządzenie Nr 93/09 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy

Zarządzenie Nr 94/09 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 95/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr 96/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/03 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 marca 2003r. w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 97/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 grudnia 2009r.

Zarządzenie Nr 98/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie udziału w nieruchomości przeznaczonej pod budowę zbiornika wodnego STRAWCZYN

Zarządzenie Nr 99/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r. oraz zmiany zarzadzenia nr 94/09 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 26 listopada 2009r.

Zarządzenie Nr 100/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 101/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 grudnia 2009r.

Zarządzenie Nr 102/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie odwołania i powierzenia pełnienia zastępstwa na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Strawczynie

Zarządzenie Nr 103/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Załączniki
Zarządzenie Nr 1/09 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie w sprawie określenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Strawczynek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego (licytacji)   24.676 KB
Zarządzenie Nr 2/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 stycznia w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2009r.   2.828 MB
Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 stycznia w sprawie przydzielenia środków dla jednostki organizacyjnej gminy - Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie   291.864 KB
Zarządzenie Nr 4/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 stycznia w sprawie przydzielenia środków dla jednostki organizacyjnej gminy - Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku   288.370 KB
Zarządzenie Nr 5/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 stycznia w sprawie przydzielenia środków dla jednostki organizacyjnej gminy - Zespół Placówek Oświatowych w Promniku   316.343 KB
Zarządzenie Nr 6/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 stycznia w sprawie przydzielenia środków dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoły Podstawowej w Chełmcach   266.298 KB
Zarządzenie Nr 7/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 stycznia w sprawie przydzielenia środków dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoły Podstawowej w Korczynie   255.583 KB
Zarządzenie Nr 8/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 stycznia w sprawie przydzielenia środków dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu   255.417 KB
Zarządzenie Nr 9/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 stycznia w sprawie przydzielenia środków dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej   259.743 KB
Zarządzenie Nr 10/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 stycznia w sprawie przydzielenia środków dla jednostki organizacyjnej gminy - Publiczne Przedszkole w Promniku   203.194 KB
Zarządzenie Nr 12/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 stycznia w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2009 rok   478.570 KB
Zarządzenie Nr 13/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 stycznia w sprawie nie korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości   84.544 KB
Zarządzenie Nr 14/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/09 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 16 stycznia 2009 rok w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2009r.   60.549 KB
Zarządzenie Nr 15/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 02 lutego 2009 roku w sprawie wniesienia wkładu własnego do realizacji projektu pn. "Domowe przedszkole" w Szkole Podstawowej w Korczynie   268.525 KB
Zarządzenie Nr 16/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 05 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za dzierżawę parkingu - nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Oblęgorek jako działka Nr 1047 o pow. 7200 m2   215.885 KB
Zarządzenie Nr 17/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 05 lutego 2009 roku w sprawie wkładu własnego do projektu pt.: "Realizacja kampanii informacyjno-szkoleniowej promującej edukację przedszkolną w środowisku wiejskim Województwa Świętokrzyskiego" realizowanego w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałeni 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w staopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w ramach POKL 2007-2013   329.216 KB
Zarządzenie Nr 18/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia maksymalnej stawki za 1 km przebiegu przy zwrocie kosztów przejazdu samochodem osobowym, motocyklem i motorowerem niebędącym własnością pracodawcy.   26.235 KB
Zarządzenie Nr 19/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie powołania audytorów wewnętrznych w celu przeprowadzenia audytów wewnętrznych systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 oraz innych systemów funkcjonujących w UG Strawczyn.   26.300 KB
Zarządzenie nr 20/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji samochodu służbowego w 2009 roku   281.805 KB
Zarządzenie nr 21/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do Konkursu pn. "Ratuj przyrodę" - IV Edycja 2009r. pod hasłem "Czyste powietrze - zdrowe społeczeństwo" oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej   125.091 KB
Zarządzenie nr 22/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do Konkursu pn. "Czysta Gmina" oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej   118.308 KB
Zarządzenie nr 23/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.   150.147 KB
Zarządzenie nr 24/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 marca 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości   221.253 KB
Zarządzenie nr 25/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 marca 2009r. w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za najem lokalu handlowego w świetlicy wiejskiej w Strawczynku gm. Strawczyn   93.892 KB
Zarządzenie nr 33/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Kierownikowi samodzielnego SamorządowegoZakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie   300.501 KB
Zarządzenie nr 36/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 marca 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na wydzierżawienie parkingu wraz z domkiem parkingowym w Oblęgorku   188.440 KB
Zarządzenie nr 37/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie konkursu pn. "Najbardziej wszechstronne sołectwo" w Gminie Strawczyn   100.659 KB
Zarządzenie nr 38/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie konkursu pn. "Najbardziej zadbana zagroda wiejska i działka" w Gminie Strawczyn   104.897 KB
Zarządzenie nr 39/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy   228.759 KB
Zarządzenie nr 40/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych   260.993 KB
Zarządzenie nr 41/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na wynajem lokalu handlowego o pow. 40m2 w budynku świetlicy wiejskiej w Strawczynku, gm. Strawczyn   175.606 KB
Zarządzenie nr 42/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie   147.362 KB
Zarządzenie nr 43/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie powierzenia pełnienia zastępstwa na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Strawczynie   377.590 KB
Zarządzenie nr 44/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie   213.661 KB
Zarządzenie Nr 45/09 Wójta Gminy Strawczyn zdnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie powołania KomisjiPrzetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego (licytacji) na wydzierżawienie parkingu wraz z domkiem parkingowym w Oblęgorku   172.312 KB
Zarządzenie Nr 46/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 maja 2009 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie GMINY STRAWCZYN dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 roku   384.175 KB
Zarządzenie Nr 47/09 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 12 maja 2009 w sprawie zmian w bużecie gminy na 2009 rok   307.384 KB
Zarządzenie Nr 48/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 maja 2009r w sprawie ustalenia ceny za 1 m2 gruntu stanowiącej podstawę do negocjacji wysokości odszkodowań za działki wydzielone pod drogi gminne, które z mocy prawa przeszly na własność Gminy Strawczyn   207.907 KB
Zarządzenie Nr 49/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 czerwca 2009r w sprawie określenmia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Strawczynek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego (licytacji)   283.260 KB
Zarządzenie Nr 50/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 3 czerwca 2009r w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009 rok oraz zmiany Zarządzenia Nr 47/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 maja 2009r   195.192 KB
Zarządzenie Nr 51/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 czerwca 2009r w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. ochrony środowiska   164.263 KB
Zarządzenie Nr 52/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 czerwca 2009r w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych   178.940 KB
Zarządzenie Nr 53/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 czerwca 2009r w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Strawczyn   2.856 MB
Zarządzenia Nr 54/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 czerwca 2009r w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek organizacyjnych   210.935 KB
Zarządzenie nr 26/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 marca 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Kabała Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej   64.860 KB
Zarządzenie nr 27/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 marca 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Kobiec Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chełmcach   75.029 KB
Zarządzenie nr 28/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 marca 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Gieroń Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku   142.183 KB
Zarządzenie nr 29/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 marca 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Justynie Wieczorek Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Promniku   131.685 KB
Zarządzenie nr 30/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 marca 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Henryce Cisowskiej Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku   169.458 KB
Zarządzenie nr 31/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 marca 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jadwidze Elżbiecie Błaszczyk Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie   181.464 KB
Zarządzenie nr 32/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 marca 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Białek Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu   164.256 KB
Zarządzenie nr 34/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 marca 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Gieroń Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku   137.530 KB
Zarządzenie nr 35/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 marca 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Jakubczyk Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Korczynie   144.086 KB
Zarządzenie Nr 55/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia czerwca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru pracowników na stanowiska urzędnicze   1.413 MB
Zarządzenie Nr 56/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Strawczynie   1.486 MB
Zarządzenie Nr 57/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds pozyskiwania funduszy, wspierania przedsiębiorczości i promocji   165.288 KB
Zarządzenie Nr 58/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze - inspektor ds koordynacji inwestycji   153.419 KB
Zarządzenie Nr 59/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości kwot dla członków komisji egzaminacyjnej uczestniczących w procesie przyznawania awansu zawodowego na stopień naucyzciela mianowanego   121.827 KB
Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Janowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   111.731 KB
Zarządzenie Nr 61/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Justyny Pater ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   120.636 KB
Zarządzenie Nr 62/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 czerwca 32009r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Izabeli Majewskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   113.216 KB
Zarządzenie Nr 63/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Marcina Zielińskiego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   112.521 KB
Zarządzenie Nr 64/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy   266.519 KB
Zarządzenie Nr 65/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie wniesienia wkładu własnego do realizacji projektu pn. Małe Przedszkole - Wielkie Szanse w Publicznym Przedszkolu w Promniku   103.302 KB
Zarządzenie Nr 66/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie wniesienia wkładu własnego do realizacji projektu pn. Przedszkole Równych Szans w Szkole Podstawowej w Chełmcach   103.360 KB
Zarządzenie Nr 67/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strawczynie   96.231 KB
Zarządzenie Nr 68/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej doprzeprowadzenia rokowań (negocjacji) w srawie ustalenia wysokości odszkodowań, jakie przysługują właścicielom za nieruchomości wydzielone pod drogi gminne, przejęte z mocy prawa na własność Gminy Strawczyn   160.614 KB
Zarządzenie Nr 69/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009r.   405.373 KB
Zarządzenie Nr 70/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości   203.499 KB
Zarządzenie Nr 72/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie wniesienia wkładu własnego niepieniężnego do projektu p.n. "Akademia Krasnali Strawczynka" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   96.284 KB
Zarządzenie Nr 73/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenianaboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds dróg i oświetlenia ulicznego   164.749 KB
Zarządzenie Nr 74/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009r.   282.767 KB
Zarządzenie Nr 75/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie zasad wynagradzania Kierownika samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie   181.493 KB
Zarządzenie Nr 76/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy regulaminu okresowej oceny pracowników   1.424 MB
Zarządzenie Nr 77/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009 rok   94.026 KB
Zarządzenie Nr 78/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok   117.399 KB
Zarządzenie Nr 78/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie nie korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości   84.888 KB
Zarządzenie Nr 79/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu   202.595 KB
Zarządzenie Nr 80/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz wdrożenia Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego   170.079 KB
Zarządzenie Nr 82/09 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 06 września 2009r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składnika majątku ruchomego będącego w dyspozycji urzędu Gminy w Strawczynie do dalszego użytkowania i przeprowadzenia w/w oceny   139.233 KB
Zarządzenie Nr 83/09 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych   180.196 KB
Zarządzenie Nr 84/09 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009 rok   273.755 KB
Zarządzenie Nr 85/09 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie wniesienia wkładu własnego niepieniężnego w realizację projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Niedźwiedziu   112.616 KB
Zarządzenie Nr 87/09 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.   504.940 KB
Zarządzenie Nr 88/09 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 15 października 2009r. w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku gy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia   672.563 KB
Zarządzenie Nr 89/09 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok   569.268 KB
Zarządzenie Nr 90/09 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie ogłoszenia konkursu p.n. "Najciekawsza dekoracja Świąteczno-Noworoczna"   206.259 KB
Zarządzenie Nr 92/09 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przeznaczonej pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej w Oblęgorze, gm. Strawczyn   123.356 KB
Zarządzenie Nr 93/09 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy   234.356 KB
Zarządzenie Nr 94/09 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok   476.229 KB
Zarządzenie Nr 95/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy   480.349 KB
Zarządzenie Nr 96/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/03 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 marca 2003r. w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy w Strawczynie   133.183 KB
Zarządzenie Nr 99/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r. oraz zmiany zarzadzenia nr 94/09 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 26 listopada 2009r.   650.774 KB
Zarządzenie Nr 100/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie   91.069 KB
Zarządzenie Nr 101/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 grudnia 2009r.   487.761 KB
Zarządzenie Nr 102/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie odwołania i powierzenia pełnienia zastępstwa na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Strawczynie   181.253 KB
Zarządzenie Nr 103/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej   70.136 KB
Zarządzenie Nr 71/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia lipca 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku do realizacji projektu p.n. "Świętokrzyskie, jakie cudne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   162.429 KB
Zarządzenie Nr 86/09 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa   166.227 KB
Zarządzenie Nr 11/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 stycznia w sprawie określenia ceny nieruchomości gruntowej położonej na terenie miejscowości Ruda Strawczyńska przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla użytkownika wieczystego   174.455 KB
Zarządzenie Nr 97/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 grudnia 2009r   148.525 KB
Zarządzenie Nr 98/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie udziału w nieruchomości przeznaczonej pod budowę zbiornika wodnego STRAWCZYN   191.782 KB