główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 września 2008r.

Wyciąg z protokółu nr XVII/08
z Sesji Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 12 września 2008 roku

„Pan Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie polegającym na jego likwidacji i utworzeniu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie, oraz poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne imienne:

1)Pan Piotrowski Wiesław - „jestem za”
2)Pan Malicki Janusz - „jestem za”
3)Pan Gieroń Stanisław - „wstrzymuję się”
4)Pani Dziewanowska Anna - „jestem przeciw”
5)Pani Gad Halina- „jestem przeciw”
6)Pan Kukulski Tadeusz- „wstrzymuję się”
7)Pan Naszydłowski Zbigniew- „jestem przeciw”
8)Pan Nowek Mieczysław- „jestem przeciw”
9)Pan Raczyński Jarosław- „jestem przeciw”
10)Pan Stępień Grzegorz- „jestem przeciw”
11)Pan Szczepański Włodzimierz- „jestem przeciw”
12)Pani Wesoła Maria - „jestem przeciw”
13)Pan Wilczkowski Arkadiusz- „jestem przeciw”

Głosowało 13 Radnych. Projekt uchwały większością głosów „przeciw”, przy 2 „za” i 2 „wstrzymujących się” nie został podjęty.”


Uchwała Nr XVII/137/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 września 2008 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego

Uchwała Nr XVII/138/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2008 rok

Uchwała Nr XVII/139/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy Strawczyn na lata 2007 - 2013

Uchwała Nr XVII/140/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 września 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/60/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Strawczyn na lata 2007-2013

Uchwała Nr XVII/141/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 września 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/31/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XVII/142/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 września 2008 roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Strawczyn lub jej jednostkom organizacyjnym

Protokół