artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie podjęte na sesji w dniu 25 kwietnia 2008r.

Uchwała Nr XIV/114/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 rok

Uchwała Nr XV/115/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Uchwała Nr XIV/119/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia na terenie gminy Strawczyn konkursu "Człowiek Roku"

Uchwała Nr XIV/121/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

Uchwała Nr XIV/125/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Hucisko na terenie Gminy Strawczyn

Uchwała Nr XIV/116/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego samorządowego zakładu opieki zdrowotnej w Strawczynie

Uchwała Nr XIV/117/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/138/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Strawczyn

Uchwała Nr XIV/118/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nowego członka do Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy oraz zatwierdzenia zmiany Statutu Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy

Uchwała Nr XIV/120/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Strawczyn

Uchwała Nr XIV/122/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/33/99 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 kwietnia 1999 roku w sprawie Aktu Założycielskiego Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie

Uchwała Nr XIV/123/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Strawczynie

Uchwała Nr XIV/124/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn

Uchwała Nr XIV/126/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do Stowarzyszenia ? Lokalna Grupa Działania ?Dorzecze Bobrzy? oraz udzielenia pełnomocnictwa do pełnego reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu

Protokół
Załączniki
Uchwała Nr XIV/114/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdzania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 rok   618.098 KB
Uchwała Nr XIV/119/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia na terenie gminy strawczyn konkursu "Człowiek Roku"   45.717 KB
Uchwała Nr XIV/121/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego   95.403 KB
Uchwała Nr XIV/125/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Hucisko na terenie Gminy Strawczyn   453.345 KB
Uchwała Nr XIV/116/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego samorządowego zakładu opieki zdrowotnej w Strawczynie   44.288 KB
Uchwała Nr XIV/117/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/138/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia najni?szego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Strawczyn   27.501 KB
Uchwała Nr XIV/118/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nowego członka do Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy oraz zatwierdzenia zmiany Statutu Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy   25.353 KB
Uchwała Nr XIV/120/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Strawczyn   82.682 KB
Uchwała Nr XIV/122/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/33/99 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 kwietnia 1999 roku w sprawie Aktu Założycielskiego Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie   67.647 KB
Uchwała Nr XIV/123/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Strawczynie   67.187 KB
Uchwała Nr XIV/124/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn   70.196 KB
Uchwała Nr XIV/126/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do Stowarzyszenia ? Lokalna Grupa Działania ?Dorzecze Bobrzy? oraz udzielenia pełnomocnictwa do pełnego reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu   24.783 KB
Protokół   190.749 KB
Uchwała Nr XV/115/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.   606.977 KB