artykuł nr 1

Harmonogram obrad

Hamonogram obrad Rady Gminy w Strawczynie

L.p.
Termin
Tematy
1
kwiecień
1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i założeń polityki społeczno-gospdoarczej gminy za rok poprzedni i udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy
2) ocena rocznych raportów jednostek organizacyjnych gminy
3) informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej ba terenie gminy
2
wrzesień
1) przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze roku bieżącego,
2) informacja z nalizy oświadczeń majątkowych,
3) aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Strawczyn
3
listopad
1) podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat za rok następny,
2) aktualizacja harmonogramu stałych obrad Rady Gminy
4
grudzień
1) uchwalenie budżetu gminy na rok następny
2) przyjęcie założeń polityki społeczno-gospodarczej gminy na rok następny,
3) monitoring Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Strawczyn na lata 2004-2013,
4) uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego