artykuł nr 1

Skład + Kompetencje

Skład Komisji

1.Pan Piotrowski Wiesław - Przewodniczący
2.Pani Kubała Monika – Z-ca Przewodniczącego
3.Pani Staszewska Katarzyna - Sekretarz
4.Pani Gad Halina - Członek
5.Pan Kozieł Stanisław - członek

Kompetencje:

Do zakresu działania Komisji Samorządowej należą sprawy:
1) bezrobocia,
2) współdziałanie z organami samorządu mieszkańców,
3) prawidłowego rozpatrywania skarg ludności,
4) związane z przeprowadzeniem referendum,
5) opiniowanie w sprawach bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego,
6) ochrony przeciwpożarowej,
7) działania placówek służby zdrowia i pomocy społecznej,
8) stanu sanitarno – higienicznego Gminy,
9) funkcjonowania szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo – wychowawczych,
10) upowszechnianie kultury, sztuki i czytelnictwa,
11) rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki.