główna zawartość
artykuł nr 1

Skład + Kompetencje

Skład Komisji

1.Pani Dziewanowska Anna - Przewodnicząca
2.Pan Kozieł Stanisław - Z-ca Przewodniczącej
3.Pani Raczyńska Teresa - Sekretarz
4.Pan Kukulski Tadeusz - Członek
5.Pani Rządkowska Małgorzata - Członek

Kompetencje:

1) kontrola działalności Wójta, jednostek organizacyjnych Gminy oraz jednostek pomocniczych w zakresie wynikającym z ustaw i Statutu Gminy,
2) analizowanie, opiniowanie i kontrola spraw w zakresie:
a) realizacji budżetu gminy oraz zasad gospodarki finansowej,
b) wykonania budżetu gminy,
c) formułowanie wniosków w sprawie udzielenia lub nie udzielenia Wójtowi absolutorium. Wniosek o udzielenie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
d) sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy,
e) trybu załatwiania interpelacji radnych oraz skarg i wniosków mieszkańców,
f) sprawności organizacyjnej kontrolowanych jednostek,
g) sprawozdań składanych przez Wójta,
h) wyników kontroli wewnętrznej i zewnętrznej kontrolowanych jednostek.