główna zawartość
artykuł nr 1

Zatwierdzenie budżetu gminy za 2012 rok

WYCIĄG
z protokółu Nr XXVI/2013
z sesji Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 26 czerwca 2013 r.


„Ad. 12. 2)
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strawczyn z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.

Pan Przewodniczący obrad przypomniał – projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strawczyn z tytułu wykonania budżetu za 2012 r. będzie przegłosowany w głosowaniu imiennym. Głosowanie imienne może być przeprowadzone przez Przewodniczącego obrad poprzez wyczytanie Radnych z listy obecności. Radny odpowiada, że jest: „za udzieleniem absolutorium”, „przeciw” lub „się wstrzymuje” od głosowania.
Można też przeprowadzić głosowanie na kartach do głosowania. Z tym, że karty będą opatrzone nazwiskiem i imieniem każdego Radnego.
Zaproponował przeprowadzenie głosowania poprzez wyczytanie Radnych z listy obecności.

Radni zaakceptowali propozycję.

Pan Przewodniczący obrad przypomniał – zgodnie ze statutem Gminy „bezwzględna większość głosów” jest to liczba głosów „za udzieleniem” większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.
W tym przypadku, gdy jest 14 Radnych stosuje się regułę 50 % + 1, czyli musi być minimum 8 głosów.

Pan Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie imienne przy pomocy listy obecności:
1) Zdyb Stanisław – Radny - jestem za udzieleniem absolutorium,
2) Czarnecki Tadeusz – Radny – jestem za udzieleniem absolutorium,
3) Stępień Grzegorz – Radny - jestem za udzieleniem absolutorium,
4) Dziewanowska Anna – Radna - jestem za udzieleniem absolutorium Panu Wójtowi,
5) Kozieł Stanisław – Radny – jestem za udzieleniem absolutorium,
6) Kubała Monika – Radna – jestem za udzieleniem absolutorium,
7) Kukulski Tadeusz – Radny - jestem za udzieleniem absolutorium,
8) Piotrowski Wiesław - Radny - jestem za udzieleniem absolutorium,
9) Raczyńska Teresa – Radna - jestem za udzieleniem absolutorium,
10) Rządkowska Małgorzata – Radna – wstrzymuję się od udzielenia absolutorium,
11) Staszewska Katarzyna – Radna - jestem za udzieleniem absolutorium,
12) Szcześniak Bożena – Radna - jestem za,
13) Wolder Paweł - jestem za udzieleniem absolutorium,
14) Woźniak Bogdan – Radny - jestem za udzieleniem absolutorium.

Głosowało 14 Radnych. Uchwałę Nr XXVI/219/2013 podjęto bezwzględną większością głosów (13 głosów „za” i 1 „wstrzymujący się”).

Uchwała Nr XXVI/219/2013 stanowi załącznik nr 15 do protokółu.”

artykuł nr 2

Zatwierdzenie budżetu gminy za 2011 rok

WYCIĄG
z protokółu Nr XVII/2012
z sesji Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 27 czerwca 2012 r.


„Ad. 12. 2)
  Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strawczyn z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.

Pan Przewodniczący obrad przypomniał – Urząd Gminy uczestniczył w akcji społecznej „Przejrzysta Polska”, zgodnie z zasadami tej akcji uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy będzie przegłosowana w głosowaniu jawnym imiennym. Zgodnie ze statutem Gminy wyniki głosowania jawnego imiennego zostaną udokumentowane w protokóle sesji poprzez odnotowanie imienia i nazwiska każdego radnego oraz sposobu w jaki głosował, czy był „za”, czy „przeciw”, czy też „wstrzymał się” od głosowania.

Pan Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie jawne imienne przy pomocy listy obecności:
1)   Zdyb Stanisław – Radny - jestem za udzieleniem absolutorium,
2)   Czarnecki Tadeusz – Radny – jestem za udzieleniem absolutorium,
3)   Stępień Grzegorz – Radny - jestem za udzieleniem absolutorium,
4)   Dziewanowska Anna – Radna - jestem za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Strawczyn,
5)   Gad Halina – Radna – jestem za udzieleniem absolutorium,
6)   Kozieł Stanisław – Radny – jestem za udzieleniem absolutorium,
7)   Kubała Monika  – Radna – jestem za udzieleniem absolutorium Panu Wójtowi,
8)   Kukulski Tadeusz – Radny - jestem za udzieleniem absolutorium,
9)   Piotrowski Wiesław - Radny - jestem za udzieleniem absolutorium,
10) Raczyńska Teresa – Radna - jestem za udzieleniem absolutorium dla Pana Wójta,
11)   Rządkowska Małgorzata – Radna - jestem za udzieleniem absolutorium dla Pana Wójta,
12)   Staszewska Katarzyna  – Radna - jestem za udzieleniem absolutorium,
13)   Szcześniak Bożena – Radna - jestem za udzieleniem absolutorium Panu Wójtowi,
14)   Wolder Paweł - jestem za udzieleniem absolutorium Panu Wójtowi,
15)   Woźniak Bogdan – Radny - jestem za udzieleniem absolutorium Panu Wójtowi.

Głosowało 15 Radnych. Uchwałę Nr XVII/132/2012 podjęto jednogłośnie.

Pan Przewodniczący obrad pogratulował Panu Wójtowi uzyskanego absolutorium.

Pan Tadeusz Tkaczyk – Wójt Gminy podziękował Radnym za udzielenie absolutorium.”

artykuł nr 3

Zatwierdzenie budżetu gminy za 2010 rok

WYCIĄG z protokółu Nr VIII/2011
z sesji Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 21 czerwca 2011 r.

„Ad. 11 a)
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Strawczyn za 2010 r.

Pan Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały:
- za – 13,
- przeciw – 0,
- wstrzymało się – 0.
Głosowało 13 Radnych. Podjęto jednogłośnie uchwałę Nr VIII/51/2011.

Ad. 11 b)
Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Strawczyn z tytułu wykonania budżetu za 2010 r.

Pan Przewodniczący obrad poinformował - nad udzieleniem absolutorium przeprowadza się głosowanie jawne imienne. Głosowanie jawne imienne przeprowadza się przy użyciu kart do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady, podpisanych imieniem i nazwiskiem radnego, zawierających temat głosowania oraz rubryki z odpowiedziami: „za”, „przeciw” i „wstrzymuję się” lub poprzez wyczytanie Radnych wg listy obecności i udzielenie odpowiedzi: „za”, „przeciw” i „wstrzymuję się”. Głosowanie jawne oraz jawne imienne przy użyciu listy obecności przeprowadza Przewodniczący obrad. W celu przeprowadzenia głosowania przy użyciu kart, należałoby powołać komisję skrutacyjną.
Zaproponował przeprowadzenie głosowania jawnego imiennego przy użyciu listy obecności.
Rada Gminy wyraziła zgodę.

Pan Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie jawne imienne przy pomocy listy obecności:
1)Zdyb Stanisław – Radny - jestem za,
2)Czarnecki Tadeusz – Radny – jestem za udzieleniem,
3)Stępień Grzegorz – Radny - jestem za udzieleniem absolutorium,
4)Dziewanowska Anna – Radna - jestem za udzieleniem absolutorium,
5)Gad Halina – Radna – jestem za udzieleniem absolutorium,
6)Kozieł Stanisław – Radny – jestem za udzieleniem absolutorium,
7)Kubała Monika – Radna – jestem za udzieleniem absolutorium dla Pana Wójta,
8)Kukulski Tadeusz – Radny - jestem za udzieleniem absolutorium,
9)Raczyńska Teresa – Radna - jestem za udzieleniem absolutorium dla Pana Wójta,
10)Rządkowska Małgorzata – Radna - jestem za udzieleniem absolutorium dla Pana Wójta,
11) Staszewska Katarzyna – Radna - jestem za udzieleniem absolutorium dla Pana Wójta,
12)Szcześniak Bożena – Radna - jestem za udzieleniem absolutorium dla Pana Wójta,
13) Woźniak Bogdan – Radny - jestem za udzieleniem absolutorium dla Pana Wójta,

Głosowało 13 Radnych. Uchwałę Nr VIII/52/2011 podjęto jednogłośnie.”