artykuł nr 1

Komisja Samorządowa

Do zakresu działania Komisji Samorządowej należą sprawy:
1) bezrobocia,
2) współdziałanie z organami samorządu mieszkańców
3) prawidłowego rozpatrywania skarg ludności
4) związane z przeprowadzeniem referendum,
5) opiniowanie w sprawach bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego
6) ochrony przeciwpożarowej
7) działania placówek służby zdrowia i pomocy społecznej,
8) stanu sanitarno – higienicznego Gminy,
9) funkcjonowania szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych,
10) upowszechnianie kultury, sztuki i czytelnictwa,
11) rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki,
12) promocja gminy.

Skład Komisji:
1. Włodzimierz Szczepański - Przewodniczący
2. Paweł Lesiak - Z-ca Przewodniczącego
3. Dorota Zachariasz - Sekretarz
4. Janusz Malicki - Członek
5. Zygmunt Zbroszczyk - Członek