artykuł nr 1

WYCIĄG Z PROTOKÓŁU NR XXXIV/10 z Sesji Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 stycznia 2010 roku

WYCIĄG Z PROTOKÓŁU NR XXXIV/10

z Sesji Rady Gminy w Strawczynie

z dnia 28 stycznia 2010 roku

„Ad. 7. f)
Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
Pan Przewodniczący obrad – zanim przejdziemy do głosowania nad uchwałą budżetową chciałem poinformować Radną Gad, która złożyła wniosek formalny, aby głosować w pierwszej kolejności wnioski Komisji, które stały się bezprzedmiotowe, dopiero wprowadzenie autopoprawki. Jest to niemożliwe z przyczyn formalnych, myślę, że wyjaśniliśmy to sobie szczegółowo. Dlatego tego wniosku nie poddam pod głosowanie. Jeżeli już nikt nie chce zabrać głosu w dyskusji, przystąpimy do głosowania. Zgodnie z jedną z zasad „Przejrzystej Polski”, Rada jest zobowiązana przegłosować projekt budżetu imiennie. Składam wniosek, aby projekt budżetu Gminy na 2010 r. przyjąć w głosowaniu jawnym imiennym.
Wniosek przegłosowano:
- za – 15,
- przeciw – 0,
- wstrzymało się – 0.
Głosowało 15 Radnych. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pan Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2010 rok w głosowaniu jawnym imiennym przy pomocy listy obecności:
1) Pan Piotrowski Wiesław – jestem za uchwaleniem budżetu,
2) Pan Malicki Janusz - jestem za uchwaleniem budżetu,
3) Pan Gieroń Stanisław – jestem za uchwaleniem budżetu,
4) Pani Dziewanowska Anna - jestem za uchwaleniem budżetu,
5) Pani Gad Halina – wstrzymuję się,
6) Pan Kukulski Tadeusz - jestem za przyjęciem budżetu,
7) Pan Naszydłowki Zbigniew - jestem za uchwaleniem budżetu,
8) Pan Nowek Mieczysław - jestem za uchwaleniem budżetu,
9) Pan Raczyński Jarosław – wstrzymuję się,
10) Pani Raczyńska Teresa - jestem za,
11) Pan Stępień Grzegorz - jestem za uchwaleniem budżetu,
12) Pan Szczepański Włodzimierz - jestem za uchwaleniem budżetu,
13) Pani Wesoła Maria - wstrzymuję się,
14) Pan Wilczkowski Arkadiusz – jestem za,
15) Pan Zdyb Stanisław – jestem za uchwaleniem budżetu.
Głosowało 15 Radnych. Większością głosów „za”, przy 3 „wstrzymujących się” Uchwała Nr XXXIV/269/10 wraz z autopoprawką została podjęta.”

artykuł nr 2

Wyciąg z protokółu Nr XXVII/09 z Sesji Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 kwietnia 2009 roku

WYCIĄG Z PROTOKÓŁU NR XXVII/09
z Sesji Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 24 kwietnia 2009 roku


... ”Ad. 7. a)
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 r.
Pan Przewodniczący obrad przypomniał, że w sprawie udzielenia absolutorium, Radnych obowiązuje głosowanie jawne imienne przy pomocy listy obecności i odczytał w/w projekt.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 r. został przegłosowany w głosowaniu jawnym imiennym przy pomocy listy obecności:
1. Pan Piotrowski Wiesław - „jestem za udzieleniem absolutorium”,
2. Pan Malicki Janusz - „jestem za udzieleniem absolutorium”,
3. Pan Gieroń Stanisław - „jestem za udzieleniem absolutorium”,
4. Pani Gad Halina - „jestem za udzieleniem absolutorium”,
5. Pan Kukulski Tadeusz - „jestem za udzieleniem absolutorium”,
6. Pan Naszydłowski Zbigniew - „jestem za udzieleniem absolutorium”,
7. Pan Nowek Mieczysław - „jestem za udzieleniem absolutorium”,
8. Pan Raczyński Jarosław - „jestem za udzieleniem absolutorium”,
9. Pani Raczyńska Teresa - „jestem za udzieleniem absolutorium”,
10. Pan Stępień Grzegorz - „jestem za udzieleniem Wójtowi absolutorium”,
11. Pan Szczepański Włodzimierz - „jestem za udzieleniem absolutorium”,
12. Pani Wesoła Maria - „jestem za udzieleniem absolutorium”,
13. Pan Wilczkowski Arkadiusz – „jestem za udzieleniem absolutorium”,
14. Pan Zdyb Stanisław – „jestem za udzieleniem absolutorium”.
Głosowało 14 Radnych. Uchwałę Nr XXVII/183/09 podjęto jednogłośnie.”...
artykuł nr 3

Wyciąg z protokółu Nr XV/08 z sesji Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 kwietnia 2008 roku - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 r.

WYCIĄG Z PROTOKÓŁU NR XV/08
Z SESJI RADY GMINY W STRAWCZYNIE
Z DNIA 25 KWIETNIA 2008 ROKU


„Ad. 7 a) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 r.


Pan Przewodniczący obrad przypomniał, że w sprawie udzielenia absolutorium, Radnych obowiązuje głosowanie jawne imienne przy pomocy listy obecności i odczytał w/w projekt. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 r. został przegłosowany w głosowaniu jawnym imiennym przy pomocy listy obecności:
1.Pan Piotrowski Wiesław - „jestem za udzielenia absolutorium”,
2.Pan Malicki Janusz - „jestem za udzielenia absolutorium”,
3.Pan Gieroń Stanisław - „jestem za”,
4.Pan Drogosz Stanisław Marek - „jestem za”,
5.Pani Dziewanowska Anna - „jestem za udzielenia absolutorium”,
6.Pani Gad Halina - „jestem za udzielenia absolutorium”,
7.Pan Kukulski Tadeusz - „jestem za udzielenia absolutorium”,
8.Pan Naszydłowski Zbigniew - „jestem za udzielenia absolutorium”,
9.Pan Nowek Mieczysław - „jestem za udzielenia absolutorium”,
10.Pan Raczyński Jarosław - „jestem za udzielenia absolutorium”,
11.Pani Raczyńska Teresa - „jestem za udzielenia absolutorium”,
12.Pan Stępień Grzegorz - „jestem za udzielenia absolutorium”,
13.Pan Szczepański Włodzimierz - „jestem za udzielenia absolutorium”,
14.Pani Wesoła Maria - „jestem za udzielenia absolutorium”,
15.Pan Wilczkowski Arkadiusz - „jestem za”.

Głosowało 15 Radnych. Uchwałę Nr XV/114/08 podjęto jednogłośnie.”
artykuł nr 4

Wyciąg z protokółu Nr XII/07 z Sesji Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2007 roku (uchwalenie budżetu gminy na rok 2008)

W Y C I Ą G
z protokółu Nr XII/07 z Sesji Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 28 grudnia 2007 roku

,,Pan Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2008 r. oraz zaproponował głosowanie imienne do protokółu wg listy obecności.
Radni zaakceptowali propozycję.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2008 r. został przegłosowany w głosowaniu jawnym imiennym przy pomocy listy obecności:
1. Pan Piotrowski Wiesław – jestem za przyjęciem projektu budżetu,
2. Pan Malicki Janusz - jestem za przyjęciem projektu budżetu,
3. Pan Gieroń Stanisław – jestem za przyjęciem
4. Pan Drogosz Stanisław Marek – jestem za,
5. Pani Dziewanowska Anna - jestem za przyjęciem projektu budżetu,
6. Pani Gad Halina - jestem za,
7. Pan Kukulski Tadeusz - jestem za przyjęciem budżetu,
8. Pan Naszydłowki Zbigniew - jestem za przyjęciem budżetu,
9. Pan Nowek Mieczysław - jestem za przyjęciem projektu budżetu,
10. Pan Raczyński Jarosław – jestem za,
11. Pani Raczyńska Teresa - jestem za przyjęciem budżetu,
12. Pan Stępień Grzegorz - jestem za przyjęciem budżetu,
13. Pan Szczepański Włodzimierz - jestem za przyjęciem budżetu,
14. Pani Wesoła Maria - jestem za przyjęciem budżetu,
15. Pan Wilczkowski Arkadiusz - wstrzymuję się.

Głosowało 15 Radnych. Większością głosów „za” przy 1 „wstrzymującym się” Uchwałę Nr XII/91/07 podjęto.”
artykuł nr 5

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 r. został przegłosowanyw głosowaniu jawnym imiennym przy pomocy listy obecności:

1.Pan Piotrowski Wiesław- „jestem za”,
2.Pan Malicki Janusz - „jestem za”,
3.Pan Drogosz Stanisław Marek- „jestem za”,
4.Pani Dziewanowska Anna- „jestem za”,
5.Pani Gad Halina- „jestem za”,
6.Pan Gieroń Stanisław- „jestem za”,
7.Pan Kukulski Tadeusz- „jestem za”,
8.Pan Naszydłowski Zbigniew- „jestem za”,
9.Pan Nowek Mieczysław- „jestem za”,
10.Pan Raczyński Jarosław- „jestem za”,
11.Pani Raczyńska Teresa- „jestem za”,
12.Pan Stępień Grzegorz- „jestem za”,
13.Pan Szczepański Włodzimierz- „jestem za”,
14.Pani Wesoła Maria- „jestem za”.

Głosowało 14 Radnych. Uchwałę Nr VI/28/07 podjęto jednogłośnie.
Załączniki
Wyciąg z protokołu   58.458 KB