artykuł nr 1

Komisja Samorządowa

Skład Komisji:
1.Pan Szczepański Włodzimierz – Przewodniczący
2.Pan Raczyński Jarosław – Z-ca Przewodniczącego
3.Pani Raczyńska Teresa – Sekretarz
4.Pani Gad Halina – członek
5.Pan Malicki Janusz – członek

Kompetencje:
Do zakresu działania Komisji Samorządowej należą sprawy:
1) bezrobocia,
2) współdziałanie z organami samorządu mieszkańców,
3) prawidłowego rozpatrywania skarg ludności,
4) związane z przeprowadzeniem referendum,
5) opiniowanie w sprawach bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego,
6) ochrony przeciwpożarowej,
7) działania placówek służby zdrowia i pomocy społecznej,
8) stanu sanitarno – higienicznego Gminy,
9) funkcjonowania szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo – wychowawczych,
10) upowszechnianie kultury, sztuki i czytelnictwa,
11) rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki.


Plan Pracy Komisji Samorządowej na 2008r:

L.p. Termin Temat Uwagi
1 I kwartał 2008
1) zaopiniowanie planu pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Strawczynie na 2008 r.,
2) informacja o pracy bibliotek szkolnych na terenie gminy,
3) ocena funkcjonowania gabinetów higieny szkolnej,
4) ocena funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy i ocena pracy świetlic środowiskowych.
2 II kwartał 2008
1) opinia w sprawie wykonania budżetu i założeń polityki społeczno – gospodarczej gminy Strawczyn za 2007 r.,
2) informacja z zebrań wiejskich,
3) informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciw pożarowej na terenie gminy,
4) sprawozdanie z pracy Komisji za 2007 r.
3 III kwartał 2008
1) informacja o realizacji budżetu gminy za I półr 2008r.,
2) ocena funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie.
4 IV kwartał 2008
1) zaopiniowanie projektów uchwał podatkowych na 2009 r.,
2) zaopiniowanie projektu budżetu i założeń polityki społeczno – gospodarczej gminy Strawczyn na 2009 r.
3) plan pracy Komisji na 2009 r.,
4) opinia w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009r.

Protokoły z posiedzeń Komisji:

Protokół Nr 1 z dnia 29 listopada 2006r.
Protokół Nr 2 z dnia 27 grudnia 2006r.
Protokół Nr 3 z dnia 9 lutego 2007r.
Protokół Nr 4 z dnia 16 kwietnia 2007r.
Protokół Nr 5 z dnia 20 czerwca 2007r.
Protokół Nr 6 z dnia 13 lipca 2007r.
Protokół Nr 7 z dnia 17 września 2007r.
Protokół Nr 8 z dnia 24 października 2007r.
Protokół Nr 9 z dnia 23 listopada 2007r.
Protokół Nr 10 z dnia 17 grudnia 2007r.
Protokół Nr 11 z dnia 25 lutego 2008r.
Protokół Nr 12 z dnia 21 kwietnia 2008r.
Protokół Nr 13 z dnia 14 maja 2008r.
Protokół Nr 14 z dnia 9 czerwca 2008r.