artykuł nr 1

Referat Oświaty, Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych

Wykaz usług świadczonych przez Referat Oświaty, Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych


Nazwa usługi: Stypendium szkolne
1. Jak załatwić sprawę?
2. Wniosek

Nazwa usługi: Zasiłek szkolny
1. Jak załatwić sprawę?
Załączniki
Stypendium szkolne   198.193 KB
Zasiłek szkolny   206.077 KB
Wniosek - stypendium   80.347 KB
artykuł nr 2

Referat Rozwoju Lokalnego

Wykaz usług
świadczonych przez Referat Rozwoju LokalnegoNazwa usługi: Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
1. Jak załatwić sprawę?
2. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nazwa usługi: Zaświadczenie o statusie działki dla tych, którzy ubiegają się o dofinansowanie na zalesienie:
1. Jak załatwić sprawę?
2. Wniosek

Nazwa usługi: Nadanie numeru porządkowego nieruchomości:
1. Jak załatwić sprawę?
artykuł nr 3

Biuro Rady Gminy

Biuro Rady Gminy


Nazwa usługi: Podjęcie uchwały przez Radę Gminy
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Realizacja wniosków z posiedzeń komisji Rady Gminy i Rady Gminy
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Organizacja posiedzeń Rady Gminy
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Organizacja wyjazdów służbowych Radnych
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Realizacja uchwał podjętych przez Radę Gminy w Strawczynie
1. Jak załatwić sprawę?
artykuł nr 4

Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki KomunalnejNazwa usługi: Wydawanie warunków technicznych podłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Założenie wodomierza
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Przyjmowanie ścieków dowożonych
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Podpisanie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków
1. Jak załatwić sprawę?

artykuł nr 5

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejNazwa usługi: Uzyskanie zasiłku celowego:
1. Jak załatwić sprawę?


Nazwa usługi: Uzyskanie pomocy rzeczowej:
1. Jak załatwić sprawę?


Nazwa usługi: Uzyskanie dodatku mieszkaniowego:
1. Jak załatwić sprawę?
2. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
3. Deklaracja o wysokości dochodów


Nazwa usługi: Uzyskanie zasiłku stałego:
1. Jak załatwić sprawę?


Nazwa usługi: Uzyskanie zasiłku okresowego:
1. Jak załatwić sprawę?


Nazwa usługi: Uzyskanie zasiłku rodzinnego:
1. Jak załatwić sprawę?
2. Wzór wniosku.
artykuł nr 6

Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych

Wykaz usług świadczonych w Urzędzie Gminy w Strawczynie
dotyczących problemów alkoholowychNazwa usługi: Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu
1. Jak załatwić sprawę?

artykuł nr 7

Kancelaria

Kancelaria


Nazwa usługi: Zgłaszanie kart i wniosków
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu w Bazie Zaopatrzenia i Zbytu PMR w Promniku
1. Jak załatwić sprawę

Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Promniku
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu w Gromadzkiej Radzie Narodowej, Urzędzie Gminy, jednostkach organizacyjnych: Gminnym Ośrodku Kultury, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i szkołach
1. Jak załatwić sprawę?
artykuł nr 8

Referat Infrastruktury Technicznej

Wykaz usług
świadczonych przez Referat Infrastruktury Technicznej


Nazwa usługi: Podział nieruchomości
1. Jak załatwić sprawę?
2. Wniosek o podział nieruchomości.

Nazwa usługi: Przesunięcie terminu płatności bieżącej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Pozwolenie na usunięcie drzew i krzewów
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Zezwolenie na posiadania psów uznanych za agresywne
1. Jak załatwić sprawę?
artykuł nr 9

Wydział ds działalności gospodarczej

Wydział ds działalności gospodarczejNazwa usługi: Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
1. Jak załatwić sprawę?

Od dnia 1 kwietnia 2009 wniosek EDG-1 - wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON, zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika Urzędu skarbowego, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika skladek do ZUS.


Wniosek EDG-1 dostępny jest na stronie Ministerstwa Gospodarki w Rozporządzieniu Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
Instrukcja wypełniania wniosku znajduje się również na stronie Ministerstwa Gospodarki.

Wniosek EDG-1 można złożyć w formie elektronicznej. W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz dostępny na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP w katalogu usług gminy.

Wniosek przeznaczony jest do: dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zmiany danych, zawieszenia, wznowienia, a także zawiadomienia o zaprzestaniu działalności gospodarczej.


WAŻNE:
W celu skorzystania z tej możliwości, należy posiadać własne konto na Platformie EPUAP. Założenie konta jest bezpłatne.Nazwa usługi: Uzyskanie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej
Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z tytułu nie dokonania opłat za korzystanie z zezwolenia
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Zaświadczenie o uiszczeniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu
1. Jak załatwić sprawę?

artykuł nr 10

Wydział Finansowy

Referat Finansowy

Nazwa usługi: Podatek leśny od osób fizycznych
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Wymiar podatku od środków transportowych od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
Jak załatwić sprawę?


Nazwa usługi: Udzielenie ulgi inwestycyjnej podatnikom podatku rolnego
Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Ulga w podatku rolnym z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Podatek rolny od osób fizycznych
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Ulga żołnierska w podatku rolnym
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Zwolnienie z podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Udzielanie ulg w opłacaniu podatków
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Zaświadczenie o wysokości przeciętnego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Uzyskanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Wymiar podatku leśnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Wymiar podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia o wynagrodzeniu w Bazie Zaopatrzenia i Zbytu PMR w Promniku
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia o wynagrodzeniu Państwowym Ośrodku Maszynowym w Promniku
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia o wynagrodzeniu byłym pracownikom Gromadzkiej Rady Narodowej, Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkół
1. Jak załatwić sprawę?
Załączniki
Wydanie zaświadczenia o wynagrodzeniu w Bazie Zaopatrzenia i Zbytu PMR w Promniku   202.124 KB
Wydanie zaświadczenia o wynagrodzeniu Państwowym Ośrodku Maszynowym w Promniku   201.896 KB
Wydanie zaświadczenia o wynagrodzeniu byłym pracownikom Gromadzkiej Rady Narodowej, Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkół   216.291 KB
Wymiar podatku leśnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej   210.653 KB
Wymiar podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej   216.494 KB
Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej   222.426 KB
Wymiar podatku od środków transportowych od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej   212.236 KB
Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzjące stan zaległości   207.484 KB
Podatek leśny od osób fizycznych   215.132 KB
Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów   197.353 KB
Udzielenie ulgi inwestycyjnej podatnikom podatku rolnego   206.658 KB
Ulga w podatku rolnym z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej   200.957 KB
Podatek rolny od osób fizycznych   207.804 KB
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych   219.670 KB
Ulga żołnierska w podatku rolnym   207.061 KB
Zwolnienie z podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej   206.427 KB
Udzielanie ulg w opłacaniu podatków   204.781 KB
Zwrot podatku akcyzowego zawartergo w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej   203.184 KB
Zaświadczenie o wysokości przeciętnego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym   219.570 KB
Uzyskanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników   219.415 KB
artykuł nr 11

Sprawy obywatelskie

Wydział Spraw ObywatelskichNazwa usługi: Wydawanie lub wymiana dowodu osobistego
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Zgłoszenie utraty dowodu osobistego
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Zaświadczenie o zameldowaniu z akt ewidencji ludności
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Zgłoszenie pobytu czasowego powyżej 3 m-cy
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Wymeldowanie na wniosek strony lub urzędu
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały lub czasowy
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Zameldowanie lub wymeldowanie w drodze decyzji
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub z pobytu czasowego powyżej 3 m-cy
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Udzielanie informacji o danych osobowych
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
1. Jak załatwić sprawę?
artykuł nr 12

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu CywilnegoNazwa usługi: Zgłoszenie urodzenia dziecka
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Rejestracja zgonu
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC przez pannę i kawalera
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC w przypadku osób rozwiedzionych
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Zawarcie związku małżeństwa przed kierownikiem USC w przypadku wdowców
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USc w przypadku gdy jedna osób jest cudzoziemcem
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Dokonanie zmiany imienia dziecka
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Nadanie dziecku nazwiska męża matki
1. Jak załatwić sprawę?