główna zawartość
artykuł nr 1

Potwierdzanie własnoręczności podpisu

ZASADY POTWIERDZANIA WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU

Wójt Gminy uprawniony jest do poświadczania własnoręczności podpisu tylko w ściśle określonych przypadkach. Wójt nie może do tej czynności upoważnić innej osoby.

Wójt Gminy jest uprawniony do poświadczania własnoręczności podpisu w następujących sytuacjach:

 1. na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji oraz na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie, ale tylko w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej,
 2. na oświadczeniach (deklaracjach) i formularzach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych,
 3. na potwierdzeniu istnienia dalszego prawa do pobierania świadczeń podpisywanych przez emeryta lub rencistę na żądanie organu rentowego,
 4. na zeznaniach świadków i oświadczeniach wnioskodawców składanych w postępowaniu o ustalenie świadczenia z tytułu zaopatrzenia funkcjonariuszy służb mundurowych,
 5. na pisemnych zeznaniach świadków w postępowaniu o świadczenia emerytalne żołnierzy.

 

Opłata skarbowa od czynności urzędowej:

 1. za poświadczenie własnoręczności podpisu na upoważnieniach – od każdego podpisu – 9,00 zł (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923)
 2. za poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumentach do ZUS lub KRUS czynność nie podlega opłacie skarbowej (art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923)

 

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o stwierdzenie własnoręczności podpisu,
 2. opłata skarbowa ( jeśli nie podlega zwolnieniu z opłaty),
 3. dowód tożsamości do wglądu,
 4. oryginał dokumentu, na którym poświadczona zostanie własnoręczność podpisu.