główna zawartość
artykuł nr 1

SP Oblęgorek - nabór na stanowisko palacza c.o.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko palacza c.o. (kotłowni peletowej)

 1. Wymiar czasu pracy : pełny etat
 2. Liczba stanowisk – 1
 3. Forma zatrudnienia : umowa o pracę na czas określony praca zmianowa
 4. Wymagania niezbędne:
  1. świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do obsługi kotłowni peletowej
  2. minimum wykształcenie zawodowe
  3. dodatkowym atutem będzie umiejętność dokonywania drobnych prac remontowych
   UWAGA!
   O pracę mogą się ubiegać jedynie osoby posiadające zaświadczenie o niekaralności.
 5. Główne zadania palacza c.o.
  1. przed rozpoczęciem czynności sprawdzanie prawidłowości armatur i stanu pieców,
  2. zabezpieczanie instalacji c.o. przed zniszczeniem w okresie zimy,
  3. utrzymywanie w czystości i porządku pomieszczeń kotłowni i na zewnątrz: magazynu opałowego i pojemników lub miejsca na szlakę,
  4. przestrzeganie instrukcji umieszczonych w pomieszczeniach kotłowni, przy piecach itp.
  5. utrzymanie odpowiedniej temperatury grzewczej,
  6. zgłaszanie przełożonemu wszelkich dostrzeżonych usterek i awarii
  7. wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. podanie o pracę
  2. kopia dowodu osobistego
  3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadanie kwalifikacji do obsługi kotłowni peletowej
  4. zaświadczenie o niekaralności
  5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 7. Wymagane dokumenty należy składać do sekretariatu szkoły do dnia 30 września 2019 r. r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres – Oblęgorek, ul. Gimnazjalna 15, 26-067 Strawczyn. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – 693255105.

 

artykuł nr 2

Żłobek Gminny w Strawczynie - Nabór na stanowisko: Opiekun

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 217 KB
artykuł nr 3

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu - Nabór na stanowisko: Kierownik Wydziału Kultury

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie ogłasza nabór na kierownika wydziału kultury. Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej trzyletni staż pracy;
 • znajomość specyfiki i problemów Gminy Strawczyn w zakresie kultury;
 • znajomość zagadnień w zakresie pozyskiwania i korzystania z zewnętrznych środków finansowych;
 • znajomość aktów prawnych regulujących zadania realizowane przez wydział, w tym znajomość przepisów następujących ustaw:
  • o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  • ustawy o finansach publicznych,
  • ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • umiejętność właściwej organizacji pracy wydziału oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi;
 • wysokie kompetencje organizacyjne;
 • bardzo dobra umiejętność organizacji pracy własnej;
 • umiejętność działania pod presją czasu;
 • wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność zapobiegania konfliktom;
 • dyspozycyjność;
 • obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Samorządowym Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie – budynek krytej pływalni OLMPIC w Strawczynku, ul. Turystyczna 6, pokój administracji – I piętro lub przesłać poczta na adres Centrum Sportowo-Rekreacyjne OLIMPIC w Strawczynku , ul. Turystyczna 6, 26-067 Strawczynek w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko kierownika wydziału kultury” w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia br. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu).

Informacji na temat naboru udziela: Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, wydział kultury, tel. 41 303 86 35.

Kierownik wydziału kultury SCKiS – ogłoszenie naboru

Kierownik wydziału kultury SCKiS – oświadczenie o zdolności do czynnosci prawnych

Kierownik wydziału kultury SCKiS – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

artykuł nr 4

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Nabór na stanowisko Kierownik Klubu Seniora w Oblęgorze

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 320 KB
artykuł nr 5

Szkoła Podstawowa w Korczynie - Nabór na stanowisko: Sekretarka

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 220 KB
Dostępne kategorie:
2017
2018
2019