artykuł nr 1

Ogłoszenie o ustanowieniu partnerstwa na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. "Rewitalizacja miejscowości Strawczyn", planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Załączniki
Ogłoszenie   338.809 KB
artykuł nr 2

UWAGA! BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU RUDA STRAWCZYŃSKA!

Dodane dnia: 14.11.2017r.

Woda z ujęcia Ruda Strawczyńska jest już zdatna do picia.
W załączeniu skan decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.

-------------

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kielcach:

Gmina Strawczyn informuje:

W związku z otrzymaniem informacji w dniu 11.11.2017 r z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kielcach w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Ruda Strawczyńska gm.Strawczyn informujemy;

 • z dniem 11.11.2017 r wprowadza się zakaz przydatności wody do spożycia przez ludzi
 • przyczyną wprowadzenia ograniczenia: bakteria grupy coli (A)
 • Ujęcie wody w miejscowości: Ruda Strawczyńska
 • miejscowości objęte ograniczeniami; Korczyn, Małogoskie, Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, Niedźwiedź, Oblęgór ul. Studzianki, Wiosenna, Widoma, Miła, Huta Górna, Huta Dolna, Strawczynek ul. Wspólna i Turystyczna
 • Przybliżona liczba gospodarstw objętych ograniczeniem:ok 1000 gospodarstw

Ponadto informujemy, że Gmina Strawczyn i Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie podjęły następujące działania:

 • zaopatrywanie mieszkańców w wodę butelkowaną do picia
 • chlorowanie sieci wodociągowej i jej płukanie
 • w dniu 13.11.2017 zostaną pobrane próbki kontrolne wody do badania z punktów na których wykryto skażenie

Telefony kontaktowe:
665590384 - Karol Picheta - Podinspektor d/s ZK,SO ,Ppoż
693644164 - Grzegorz Gad - Kierownik ZGK w Strawczynie

Załączniki
Decyzja strona 1   266.105 KB
Decyzja strona 2   160.711 KB
artykuł nr 3

PROJEKT Z ZAKRESU USŁUG OPIEKUŃCZYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ NIANIE pn. AKTYWNI RODZICE SZCZĘŚLIWE DZIECI - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

artykuł nr 4

Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Wójt Gminy Strawczyn ogłasza konsultacje społeczne w sprawie Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Strawczyn o wyłożeniu do publicznego wglądu Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

artykuł nr 6

Informacja o wyborze partnera z sektora MŚP do wspólnej realizacji projektu pn Rewitalizacja miejscowości Strawczyn

artykuł nr 7

Informacja o wyborze partnera spoza sektora przedsiębiorstw do wspólnej realizacji projektu pn Rewitalizacja miejscowości Strawczyn

artykuł nr 8

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert w otwartym naborze Partnera z sektora MŚP

OGŁOSZENIE ZMIENIAJĄCE
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. „Rewitalizacja miejscowości Strawczyn”z dnia 12.09.2017 r.


Gmina Strawczyn jako Beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” działając w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza otwarty nabór partnera –z sektora MŚP w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Strawczyn” w ramach RPO WŚ 2014-2020 – Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”.


Uprawnione do składania ofert są mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Inwestycje zgłaszane przez Oferentów – potencjalnych Partnerów muszą być realizowane na podobszarze rewitalizacji Strawczyn w msc. Strawczyn określonym w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-2023 dostępnym pod linkiem:

http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=3&id=777&x=2&y=32

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć w Regulaminie naboru Partnera z sektora MŚP.

Termin składania ofert: od 12.09.2017r. do 06.10.2017r. (do godz. 15:30)

Wójt Gminy Strawczyn
mgr. inż. Tadeusz Tkaczyk

artykuł nr 9

Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie

artykuł nr 10

OGŁOSZENIE o otwartym naborze partnera z sektora przedsiębiorstw do projektu pn. Rewitalizacja miejscowości Strawczyn

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. „Rewitalizacja miejscowości Strawczyn"

Gmina Strawczyn jako Beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" działając w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza otwarty nabór partnera - z sektora MŚP w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Strawczyn" w ramach RPO WŚ 2014-2020 - Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich"

Uprawnione do składania ofert są mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Inwestycje zgłaszane przez Oferentów - potencjalnych Partnerów muszą być realizowane na podobszarze rewitalizacji Strawczyn w msc. Strawczyn określonym w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-2023 dostępnym pod linkiem:

http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=3&id=777&x=2&y=32

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć w Regulaminie naboru Partnera z sektora MŚP.

Termin składania ofert: od 12.09.2017r. do 03.10.2017r. (do godz. 15:30)

Wójt Gminy Strawczyn
Tadeusz Tkaczyk

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera - podmiotu z sektora przedsiębiorstw (Mikro, Mały, Średni Przedsiębiorca) w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. Rewitalizacja miejscowości Strawczyn

Uchwała Nr XXXII/208/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r w sprawie aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Strawczyn na lata 2016-2023

Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru - oferta

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru - umowa partnerska

Załącznik nr 3 do Regulaminu naboru - oświadczenie msp

Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru - formularz pomocy de minimis

Załącznik nr 5 do Regulaminu naboru - oświadczenie o wykluczeniu

Załącznik nr 6 do Regulaminu naboru - oświadczenie

Załącznik nr 7 do Regulaminu naboru - oświadczenie ZUS i US

Załącznik nr 8 do Regulaminu naboru - propozycje zabezpieczeń

Załącznik nr 9 do Regulaminu naboru - nowa inwestycja

Załącznik nr 10 do Regulaminu naboru - działalności wykluczone

Załącznik nr 11 do Regulaminu naboru - wytyczne kwalifikowalność

Załącznik nr 12 do Regulaminu naboru - komunikat zamówienia

Załącznik nr 13 do Regulaminu naboru - oświadczenie o pomocy de minimis

Podobszar Strawczyn - mapa ewidencyjna

artykuł nr 11

OGŁOSZENIE o otwartym naborze partnera spoza sektora przedsiębiorstw do projektu pn. Rewitalizacja miejscowości Strawczyn

OGŁOSZENIE o otwartym naborze partnera spoza sektora przedsiębiorstw do projektu pn. Rewitalizacja miejscowości Strawczyn


Gmina Strawczyn jako Beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” działając w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza otwarty nabór partnera – spoza z sektora przedsiębiorstw w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Strawczyn” w ramach RPO WŚ 2014-2020 – Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”

Uprawnione do składania ofert są m.in. spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, partnerzy społeczni (organizacje pozarządowe), instytucje kultury. Wykluczeni z przedmiotowego konkursu są przedsiębiorcy oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 1 pkt. 1-3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

Inwestycje zgłaszane przez Oferentów – potencjalnych Partnerów muszą być realizowane na podobszarze rewitalizacji Strawczyn w msc. Strawczyn określonym w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-2023 dostępnym pod linkiem:
http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=3&id=777&x=2&y=32

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć w Regulaminie naboru Partnera spoza sektora przedsiębiorstw.

Termin składania ofert: od 11.09.2017r. do 02.10.2017r. (do godz. 15:30)


Wójt Gminy Strawczyn
mgr. inż. Tadeusz Tkaczyk

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera - podmiotu spoza sektora przedsiębiorstw w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn Rewitalizacja miejscowości Strawczyn

Uchwała Nr XXXII/208/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r w sprawie aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Strawczyn na lata 2016-2023

Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru - oferta

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru - Umowa partnerska

Załącznik nr 3 do Regulaminu naboru - niepodleganie wykluczeniu

Załącznik nr 4 - do Regulaminu naboru

Załącznik nr 5 do Regulaminu naboru - Wytyczne kwalifikowalności

Załącznik nr 6 do do Regulaminu naboru - Komunikat zamówienia

Podobszar Strawczyn - mapa ewidencyjna

artykuł nr 12

Informacja o szczepieniu ochronnym lisów

Załączniki
Informacja o szczepieniu ochronnym lisów   416.942 KB
artykuł nr 13

Brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Oblęgorek

----------------- AKTUALIZACJA: 04.09.2017 -----------------

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego

----------------- AKTUALIZACJA: 28.08.2017 -----------------

Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Oblęgorek

----------------- AKTUALIZACJA: 26.08.2017 -----------------

Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie informuje, że woda z ujęcia Oblęgorek nadaje się już do spożycia przez ludzi.
Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 693-644-164 - Pan Grzegorz Gad - Kierownik ZGK w Strawczynie.

-----------------

Gmina Strawczyn informuje:

W związku z otrzymaniem decyzji nr SE Ia-4261/309/17 z dnia 24.08.2017 r z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kielcach w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Oblęgorek gm. Strawczyn informujemy:

 • z dniem 24.08.2017 r wprowadza się zakaz spożycia wody przez ludzi z wodociągu Oblęgorek
 • przyczyną wprowadzenia ograniczenia :bakteria grupy coli (A) - 9 jtk/100 ml
 • Ujęcie wody w miejscowości Oblęgorek
 • miejscowości objęte ograniczeniami: Oblęgorek, Oblęgór (gospodarstwa zasilane z ujęcia wody w Oblęgorku) gm.Strawczyn, Strawczynek - ul. Miła od nr posesji 22 do 67, Pępice (część wsi) gmina Mniów
 • Przybliżona liczba gospodarstw objętych ograniczeniem: ok 400 gospodarstw.

Ponadto informujemy, że Gmina Strawczyn i Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie podjęły następujące działania:

 • poinformowanie mieszkańców poprzez umieszczenie ogłoszeń na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej UG Strawczyn o braku przydatności wody do spożycia
 • zaopatrywanie mieszkańców w wodę butelkowaną do picia
 • chlorowanie sieci wodociągowej i jej płukanie
 • w dniu 24.08.2017 r zostaną pobrane próby kontrolne wody do badania z przedmiotowego ujęcia wody

Telefony kontaktowe:
665590384- Karol Picheta - Podinsp.d.s SO,ZK
693644164 - Grzegorz Gad - Kierownik ZGK w Strawczynie

artykuł nr 14

Decyzja Starosty Kieleckiego

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) Urząd Gminy Strawczyn podaje do wiadomości, że Starosta Kielecki w dniu 17 sierpnia 2017 roku wydał decyzję znak: GN-I.6620.5.34.2017.DG ustalająca, że nieruchomość położona w obrębie Oblęgór, gm. Strawczyn, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 678/2, nr 678/3 i nr 678/4 o łącznej pow. 0,3059 ha stanowi mienie gminne.

Załączniki
Decyzja Starosty Kieleckiego   1.446 MB
artykuł nr 15

Nabór ofert do bazy osób zainteresowanych świadczeniem usługi opiekuńczej w charakterze niani w ramach projektu

REGULAMIN OTWARTEGO NABORU OFERT

Regulamin określa zasady naboru ofert do bazy osób zainteresowanych świadczeniem usługi opiekuńczej w charakterze niani w ramach projektu.

Gmina Strawczyn realizuje projekt pn. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci” planowany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania: 08.01.00 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego

Adres projektu/biura projektu Strawczyn ul. Żeromskiego 16A, 26-067 Strawczyn (budynek żłobka)

Informacja o Projekcie

1.Projekt „Aktywni rodzice –szczęśliwe dzieci” realizowany jest przez Gminę Strawczyn -zwaną dalej Projektodawcą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania: 08.01.00 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego.

2.Celem projektu jest zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, a rodziców bez pracy na podjęcie pracy lub jej aktywne poszukiwanie.

3.Projekt realizowany jest w okresie: od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.

4.Jednym z elementów projektu jest utworzenie bazy niań, tj. bazy osób gotowych świadczyć usługi opiekuńcze w charakterze niani, nad dzieckiem w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia.

5. Baza będzie funkcjonować minimum 2 lata po zakończeniu projektu.

Zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3:

Nianią jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanej dalej „umową uaktywniającą”.

Utworzona w ramach projektu baza niań spełniać będzie rolę narzędzia pośredniczącego pomiędzy osobami gotowymi świadczyć usługi opiekuńcze wobec dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia, a rodzicami poszukującymi niani.

Wpis do bazy nie jest równoznaczny z zatrudnieniem.

Ciąg dalszy regulaminu oraz wszelkie pozostałe informacje zawarte są w załącznikach do pobrania z http://strawczyn.pl/pl/index.php/24-aktualnosci/1708-nabor-ofert-do-bazy-osob-zainteresowanych-swiadczeniem-uslugi-opiekunczej-w-charakterze-niani-w-ramach-projektu

artykuł nr 16

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INSTYTUCJONALNA OPIEKA ŻŁOBKOWA W ŻŁOBKU GMINNYM W STRAWCZYNIE W ramach Projektu pn. AKTYWNI RODZICE SZCZĘŚLIWE DZIECI

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
INSTYTUCJONALNA OPIEKA ŻŁOBKOWA
W ŻŁOBKU GMINNYM W STRAWCZYNIE
W ramach Projektu pn.
„AKTYWNI RODZICE – SZCZĘŚLIWE DZIECI”


Gmina Strawczyn realizuje projekt pn. „Aktywni rodzice –szczęśliwe dzieci” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania: 08.01.00 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego
Adres projektu/biura projektu Strawczyn ul. Żeromskiego 16A, 26-067 Strawczyn (budynek żłobka).

§1

Informacja o Projekcie
1.Projekt „Aktywni rodzice –szczęśliwe dzieci” realizowany jest przez Gminę Strawczyn -zwaną dalej Projektodawcą i planowany do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania: 08.01.00 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego.
2.Celem projektu jest zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, a rodziców bez pracy na podjęcie pracy lub jej aktywne poszukiwanie.
3.Projekt realizowany jest w okresie: od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.
4. W założeniu Projektem zostanie objętych łącznie 26 osób, które podejmą zatrudnienie po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wieku do lat 3 lub które są poza rynkiem pracy z powodu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 i po objęciu dziecka opieką wrócą do pracy lub zaczną jej poszukiwać.
5. Projekt przewiduje utworzenie 16 miejsc opieki nad dziećmi w Żłobku Gminnym w Strawczynie oraz zakłada udostępnienie usługi opieki nad dzieckiem świadczonej przez nianie, dzięki której 10 rodziców otrzyma wsparcie w postaci refundacji wynagrodzeń dla niań.
6. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Ciąg dalszy regulaminu oraz wszelkie pozostałe informacje zawarte są w załącznikach dostępnych na stronie: http://strawczyn.pl/pl/index.php/24-aktualnosci/1707-regulamin-uczestnictwa-w-projekcie-instytucjonalna-opieka-zlobkowa-w-zlobku-gminnym-w-strawczynie-w-ramach-projektu-pn-aktywni-rodzice-szczesliwe-dzieci

-----------------

Lista kandydatów zakwalifikowanych do Żłobka Gminnego w Strawczynie + potwierdzenie woli

artykuł nr 17

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ NIANIE pn. AKTYWNI RODZICE SZCZĘŚLIWE DZIECI

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ NIANIE
pn. „AKTYWNI RODZICE – SZCZĘŚLIWE DZIECI”

Gmina Strawczyn realizuje projekt pn. „Aktywni rodzice –szczęśliwe dzieci” środki na ten cel pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach (Działanie: 08.01.00 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego)
Adres projektu/biura projektu Strawczyn ul. Żeromskiego 16A, 26-067 Strawczyn (budynek żłobka).

§1
Informacja o Projekcie
1.Projekt „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci” realizowany jest przez Gminę Strawczyn -zwaną dalej Projektodawcą i planowany do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania: 08.01.00 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego.
2.Celem projektu jest zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, a rodziców bez pracy na podjęcie pracy lub jej aktywne poszukiwanie.
3.Projekt realizowany jest w okresie: od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.
4. W założeniu Projektem zostanie objętych łącznie 26 osób, które podejmą zatrudnienie po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wieku do lat 3, lub które są poza rynkiem pracy z powodu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 i po objęciu dziecka opieką wrócą do pracy lub zaczną jej poszukiwać.
5. Projekt przewiduje utworzenie 16 miejsc opieki nad dziećmi w Żłobku Gminnym w Strawczynie oraz zakłada udostępnienie usługi opieki nad dzieckiem świadczonej przez nianie, dzięki której 10 rodziców otrzyma wsparcie w postaci refundacji wynagrodzeń dla niań.
6. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Ciąg dalszy regulaminu oraz wszelkie pozostałe informacje zawarte są w załącznikach dostępnych na: http://strawczyn.pl/pl/index.php/24-aktualnosci/1706-regulamin-uczestnictwa-w-projekcie-w-zakresie-uslug-opiekunczych-swiadczonych-przez-nianie-pn-aktywni-rodzice-szczesliwe-dzieci

----------------------

Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu pn. Aktywni rodzice- szczęśliwe dzieci w zakresie usług opiekuńczych świadczonych przez nianie

artykuł nr 18

Informacja Wójta Gminy Strawczyn - kanał technologiczny

artykuł nr 19

Decyzja Starosty Kieleckiego

Decyzja Starosty Kieleckiego z dnia 18.07.2017 znak: GN-I6620.5.32.2017.DG dotycząca uznania za mienie gnminne nieruchomości oznaczonej w ewid. gruntów gm. Strawczyn obr. Korczyn jako działka nr 952 o pow. 0,1800 ha.

Załączniki
Decyzja Starosty Kieleckiego   1.502 MB
artykuł nr 20

Decyzja Starosty Kieleckiego

Decyzja Starosty Kieleckiego z dnia 18.07.2017 znak: GN-I6620.5.33.2017.DG dotycząca uznania za mienie gnminne nieruchomości oznaczonej w ewid. gruntów gm. Strawczyn obr. Ruda Strawczyńska jako działka nr 430/2 o pow. 0,2180 ha.

Załączniki
Decyzja Starosty Kieleckiego   1.500 MB
artykuł nr 21

Decyzja Starosty Kieleckiego

Decyzja Starosty Kieleckiego z dnia 18.07.2017 znak: GN-I6620.5.37.2017.DG dotycząca uznania za mienie gnminne nieruchomości oznaczonej w ewid. gruntów gm. Strawczyn obr. Oblęgór jako działka nr 738 o pow. 0,2300 ha.

Załączniki
Decyzja   1.526 MB
Dostępne kategorie:
2016
2017
2018
2019