główna zawartość
artykuł nr 1

Karty informacyjne

artykuł nr 2

Informacja

Strawczyn, dnia 03. 02. 2010 r.

 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY STRAWCZYN

Z DNIA 03. 02. 2010 R.


Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na terenie gminy Strawczyn, prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowania ekofizjograficznego.

Z PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZEM DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonej przez Urząd Gminy w Strawczynie, na stronie internetowej: www.strawczyn.4bip.pl.

artykuł nr 3

Obwieszczenie

Strawczyn, dnia 03. 02. 2010 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na terenie gminy Strawczyn

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz uchwały Nr VII/57/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego sołectw: Oblęgorek, Promnik, Chełmce, Strawczynek, Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na terenie gminy Strawczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15. 02. 2010 r. do 16. 03. 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3.03.2010 r. o godz. 15:00 Szkole Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu zmiany planu oraz uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać lub przesyłać do Wójta Gminy Strawczyn w formie:

  1. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Strawczynie, 26-067 Strawczyn, ul. Żeromskiego 16,
  2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Strawczynie, 26-067 Strawczyn, ul. Żeromskiego 16,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina@strawczyn.pl

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Strawczyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07. 04. 2010 r.

Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Strawczyn.