główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Strawczyn, dn. 07.07.2009 r.
Znak: RRL-7624/01-WP/09


ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIADziałając na podstawie art.61 § 4 i art. 10 § 1 k.p.a w związku z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z dnia 7 listopada 2008r. ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa dwóch obiektów o powierzchni 2160 m2 każdy przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego zlokalizowanych na działce Nr ewid. 755/3 w Strawczynie.

Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, pok. Nr 4.


Do wiadomości:
1. Wnioskodawca.
2. Strony w sprawie zgodnie z wykazem załączonym w aktach.
3. Strona internetowa UG Strawczyn
4. Tablica ogłoszeń UG Strawczyn
5. A/a.