główna zawartość
artykuł nr 1

Znak : RRL-7624/10-O/07/08

Strawczyn, dn. 05.02.2008 r.
Znak: RRL-7624/10-O/07/08

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – „Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. Nr 129, poz. 902 z póż. zm.), Wójt Gminy Strawczyn informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

Budowa warsztatu obsługi pojazdów z dwoma stanowiskami na działce Nr 238/4 w miejscowości Ruda Strawczyńska, gm. Strawczyn

Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora: P. Artura Kurczyńskiego zam. Ruda Strawczyńska 33, Gm. Strawczyn.

Informacje o wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, pokój Nr 4.
Informuję się o możliwości :
•zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacją sprawy,
• składania przez wszystkich zainteresowanych, uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

Uwagi i wnioski należy składać w terminie od 05 lutego do 27 lutego 2008 r. w Urzędzie Gminy w Strawczynie – pokój Nr 4, w godz. Od 8:00 –15:00.