główna zawartość
artykuł nr 1

Znak: RRL-7624/07-WP/06

Strawczyn, dn. 23.11.2007 r.
Znak: RRL-7624/07-WP/06

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Działając na podstawie art.61 § 4 i art. 10 § 1 k.p.a w związku z art. 46 ust.1 i art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006 r.) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Strawczyn zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia:

Budowa zbiornika wodnego – Strawczyn na terenie wsi Strawczyn, Niedźwiedź i Strawczynek gm. Strawczyn.

Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, pok. Nr 4 i wnieść ewentualne uwagi oraz wnioski w terminie do 14.12.2007 r.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.
Do wiadomości: 1.Wnoskodawca. 2..Strony w sprawie poprzez obwieszczenie. 3.Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 4.Strona internetowa Urzędu Gminy. 5.A/a.