główna zawartość
artykuł nr 1

ZPIB-7624/07-O/07

Strawczyn, dn. 23.11.2007 r.
Znak : ZPIB-7624/07-O/07

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – „Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006 r.) Wójt Gminy Strawczyn informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia:

Budowa zbiornika wodnego – Strawczyn na terenie wsi Strawczyn, Niedźwiedź i Strawczynek gm. Strawczyn.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Gminy Strawczyn.

Informacje o wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, pokój Nr 4.

Informuje się o możliwości:
•zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacją sprawy,
•składania przez wszystkich zainteresowanych, uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

Uwagi i wnioski należy składać w terminie od 23 listopada do 14 grudnia 2007 r. w Urzędzie Gminy w Strawczynie – pokój Nr 4, w godz. Od 8:00 –15:00.