główna zawartość
artykuł nr 1

Decyzja

Strawczyn, dn. 29.10.2007 r.
Znak: RRL-7624/05-D/07

Decyzja Nr 05/07

Na podstawie art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz po uzyskaniu opinii Starostwa Powiatowego w Kielcach
postanawiam
umorzyć prowadzone postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Niedźwiedź gm. Strawczyn.

UZASADNIENIE

Inwestor Gmina Strawczyn – Referat Infrastruktury Technicznej w dniu 20.07.2007 r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Niedźwiedź gm. Strawczyn. Zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie, tzn. Urząd Gminy w Strawczynie w dniu 27.07.2007 r. wystąpił z pismem do Starosty Powiatowego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z zapytaniem co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji. Postanowieniem z dnia 20.08.2007 r. Nr SE.V.-4431/136/07 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny odpowiedział, że zgodnie z §3 ust. 1 pkt 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) powyższa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. Starosta Powiatowy w Kielcach postanowieniem z dnia 07.08.2007 r. Znak: RO.II.7633-164/07 wydał opinię o braku konieczności sporządzenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu powyższego przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym w dniu 28.08.2007 r. Wójt Gminy wydał postanowienie, w którym odstępuje od nałożenia na Wnioskodawcę obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego. W toku dalszego postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 48 ust. 2 oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 129 z dnia 19 lipca 2006 r. poz. 902), przesłano do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Starosty Powiatowego w Kielcach projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Niedźwiedź gm. Strawczyn. W odpowiedzi Starostwo Powiatowe pismem z dnia 23.10.2007 r. poinformowało, że postępowanie prowadzone przez organ gminy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest bezprzedmiotowe gdyż w związku z wejściem w życie z dniem 31 sierpnia 2007 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2007 r. Nr 158, poz. 1105) w/w inwestycja, stanowiąca wodociąg rozdzielczy nie podlega postępowaniu w sprawie ocen oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym postanowiono orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, al. IX wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Strawczyn w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:
1.Gmina Strawczyn
2.Urząd Gminy Strawczyn – Referat Infrastruktury Technicznej
3.Zarząd Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
4.Strony poprzez obwieszczenie.
5.a/a.