główna zawartość
artykuł nr 1

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 8 „Darz Bór” w Kielcach w sezonie łowieckim 2020/2021

Załączniki:
Plan polowań 582 KB
artykuł nr 2

Zawiadomienie o czynności przyjęcia przebiegu granic działki

artykuł nr 3

Ogłoszenie - ograniczenie funkcjonowania Urzędu Gminy w Strawczynie

OGŁOSZENIE

Informuję, że od dnia 10 sierpnia 2020 roku do odwołania ograniczam funkcjonowanie Urzędu Gminy w Strawczynie:

1. Wstrzymuje się do odwołania:

wstęp interesantów do budynku Urzędu,

przyjęcia interesantów przez Wójta oraz pracowników Urzędu,

dyżury pełnione przez Wójta Gminy w sprawach skarg i wniosków (możliwy kontakt telefoniczny – 691 965 393);

2. Zaleca się załatwianie wszelkich spraw urzędowych z wykorzystaniem:

e-usług Urzędu na platformie elektronicznej zlokalizowanej na stronie Urzędu,

przesyłanie korespondencji na adres e-mail: gmina@strawczyn.pl,

przesyłanie korespondencji na nr fax: 41 3038157,

korzystanie z drogi korespondencyjnej tradycyjnej przesyłki pocztowej na adres: Urząd Gminy w Strawczynie, 26-067 Strawczyn, ul. Żeromskiego 16,

telefonicznie pod nr tel.: 41 3038002, 41 3038003, 41 3038005;

3. Osobisty kontakt z Wójtem lub pracownikiem merytorycznym jest możliwy wyłącznie po telefonicznym uzgodnieniu. Wówczas należy stosować się do wskazań pracownika zachowując wszelkie środki ostrożności i bezwzględnie zakrywać usta i nos;

4. Osoba chcąca złożyć korespondencję osobiście obowiązana jest włożyć pismo do oznakowanej skrzynki znajdującej się na parterze w budynku Urzędu;

5. Zarówno korespondencja wpływająca do Urzędu drogą pocztową jak i osobiście poprzez wrzucenie do skrzynki otwierana będzie i przekazywana do dekretacji i rozpatrzenia do merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu następnego dnia. Dotyczy to również ofert składanych w ramach zamówień publicznych;

6. Korespondencja wpływająca drogą elektroniczną będzie przekazywana do dekretacji i rozpatrzenia do merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu w tym samym dniu;

7. Pozostałe dokumenty dotyczące załatwianych spraw całego Urzędu wysyłane będą odpowiednio drogą pocztową na wskazany adres lub adres mailowy.

Strawczyn, dn. 07.08.2020 r

Wójt Gminy Strawczyn
/-/ Tadeusz Tkaczyk

artykuł nr 4

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

OGŁOSZENIE
O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU PN.:
„KOMPLEKSOWA KONCEPCJA ORGANIZACJI USŁUG
TRANSPORTOWYCH DOOR-TO-DOOR W GMINIE STRAWCZYN"

Wójt Gminy Strawczyn informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu pn.: „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door w Gminie Strawczyn". Konsultacje posłużą do przygotowania diagnozy potrzeb wsparcia mieszkańców gminy w zakresie mobilności oraz pomocy w dostępie do edukacji, aktywności zawodowej i społecznej.

Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o przyznanie grantu w ramach konkursu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" w ramach Osi Priorytetowej II - Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020).

Pełna treść ogłoszenia wraz z Ankietą Zgłaszania Potrzeb w załączniku.

artykuł nr 5

Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXII/198/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 17 czerwca 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2019r. poz. 2305),

zawiadamia się,

że od dnia 01.07.2020r. wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 48,00 zł od gospodarstwa, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.), właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej powyżej.

Obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania, z góry raz na kwartał, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, został ustalony uchwałą Nr XXXIV/243/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2017r. poz 2619) w następujących terminach:

- za III kwartał do 15 września
- za IV kwartał do 15 listopada

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na właściwy rachunek bankowy Gminy Strawczyn:
84 8499 0008 0300 0026 2000 0094.

Zgodnie z art. 51, art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2019r. poz. 900 ze zm.), nieterminowe regulowanie należności obciążone będzie odsetkami za zwłokę. W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podanej w niniejszym zawiadomieniu lub wpłacenia w niepełnej wysokości, niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a §1 pkt 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019r. poz. 1438 ze zm.)

Dostępne kategorie:
2016
2017
2018
2019
2020